GO

Årets jerveteller er lansert!

Publisert 05.04.2018

Det vil fram mot sommeren pågå en intensiv registrering av jervekull over hele landet. Du kan følge med på arbeidet som gjøres og kullene som blir registrert i jervetelleren på rovdata.no.

Jervevalper. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)
Jervevalper. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)

Rovdata vil holde telleren løpende oppdatert etter hvert som nye registreringer av jervekull meldes inn til oss av Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan besøke jervetelleren for 2018 her. (lenke)

– Vi har i Norge et spesielt fokus på jervekull i overvåkingen av arten, siden Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull. I jervetelleren vil publikum få full innsikt i registreringsarbeidet av jervekull som pågår i vår, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I telleren vil man få informasjon om når og hvor nye kull registreres og hva som er deres status (dokumentert/antatt).

Foreløpige feltdata

SNO utfører registreringsarbeidet i felt og oppsøker tidligere kjente, samt nye hiplasser på leting etter årets valpekull. Dataene som legges inn i jervetelleren er basert på foreløpige vurderinger gjort i felt av SNO. Rovdata vil så gå gjennom og kvalitetssikre hver enkelt registrering når feltarbeidet er avsluttet.

– Som tidligere år gjør vi oppmerksom på at registreringene i jervetelleren kan bli endret av kvalitetssikring eller ytterligere feltkontroller utført av SNO. En endelig oversikt over antall jervekull som er født i Norge i 2018 vil bli publisert på rovdata.no 1. oktober, forteller Kindberg.

40 jervekull i fjor

I fjor endte resultatet på 40 jervekull i landet, som var en nedgang på ti registrerte jervekull fra året før. Basert på antall ynglinger de tre siste årene ble den norske jervebestanden anslått å telle 324 individer i 2017, som også er en nedgang fra ca. 350 jerver i 2016.

– Hiregistreringene av jerv utføres med samme metoder av Länsstyrelsene i Sverige og feltdataene fra begge land vil bli slått sammen etter registreringssesongen for å få et komplett bilde av bestanden i Skandinavia, avslutter Kindberg.

Du kan bidra i registreringsarbeidet av jerv ved å melde fra om du observerer flere jerver i lag, enten direkte på telefon til SNO lokalt (lenke), eller via Skandobs på internett (lenke) eller app (lenke).

 

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport på jerv 1. november hvert år.

Kontaktperson:

Sist oppdatert: 05.04.2018 10.31.09