GO

 

Færre ulver i den skandinaviske ulvebestanden

Antall ulver i Norge og Sverige har gått ned det siste året, fra cirka 510 individer forrige vinter til cirka 440 individer i vinter. Nedgangen har funnet sted i begge land.

Færre ulver i den skandinaviske ulvebestanden
Ulv fotografert av et viltkamera 1. nyttårsdag i år i grensereviret Kynna, som er delt mellom Innlandet i Norge og Värmland i Sverige. Foto: Viltkamera.nina.no

Norge og Sverige deler en felles bestand av ulv som lever uavhengig av landegrenser på den skandinaviske halvøy. Ulvene overvåkes vinterstid med felles metoder i begge land i registreringsperioden fra 1. oktober til 31. mars.

I dag presenterer norske Rovdata og svenske Viltskadecenter status for den skandinaviske ulvebestanden etter vinterens overvåking, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Færre ulvekull

Til sammen er det påvist 46 ulveflokker og 30 revirmarkerende par i begge land i vinter.

I 44 av ulveflokkene er det konkludert med at det ble født ulvevalper våren 2023. 36 av dem i Sverige, 5 i Norge og 3 i revir på begge sider av riksgrensen.

– Det er registrert sju færre ulvekull i den skandinaviske bestanden i vinter, sammenlignet med forrige vinter. Det skyldes en nedgang på tre kull i grenserevir og seks kull i Sverige. I helnorske revir har det derimot vært en økning på to ulvekull, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bestanden har vært på eller marginalt over målet de to siste årene. Les mer i nyhetssaken fra Rovdata Fortsatt nedgang i antall ulver i Norge (lenke)

Færre ulver

Når antall ulver skal beregnes for vårt naboland Sverige, og totalt for den skandinaviske bestanden, multipliseres antall ulvekull med 10. Metoden inkluderer både levende og døde ulver gjennom hele registreringssesongen.

– Da ser vi at det også har vært en nedgang antall ulver i Skandinavia. Metoden gir en beregnet bestandsstørrelse på 440 ulver i den skandinaviske fellesbestanden (95% CI = 348-572), som er ned 70 individer fra forrige vinter, forklarer Kindberg.

For Sverige og halvparten av grenserevirene beregnes bestanden til cirka 375 ulver (95% CI = 296-487), som er ned 75 individer fra 450 forrige vinter.

Laveste antall på nesten 10 år i Norge

Nedgangen er størst i Sverige, men også i Norge, hvor vi har en målsetting om å telle alle ulver, ser vi en bestandsreduksjon.

– I vinter ble det påvist 42-44 ulver med helnorsk tilhold og 32 individer i grenserevir. Når ulvene i grenserevir fordeles mellom de to landene gir det 58-60 ulver, som er det laveste antallet vi har påvist her til lands siden vinteren 2014/2015, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Tallene inkluderer ulver som har dødd av ulike årsaker gjennom overvåkingssesongen, og reflekterer sånn sett bestandsstatus ved sesongens start 1. oktober.

Fortsatt ekstrem innavl

Den skandinaviske ulvebestanden har over mange år slitt med ekstrem innavl, fordi den nedstammer fra kun få individer. Bestanden er avhengig av nye gener utenfra for å motvirke innavl. Overvåkingen registrerer derfor nye ulver som kommer vandrende inn fra øst.

– En finskrussisk hann holder fortsatt til i Settenreviret og i vinter ble det påvist fem nye valper i dette helnorske reviret. Vi dokumenterte også fem nye finsk-russiske immigranter i Skandinavia i vinter. Fire av disse er kun registrert i nord, mens én hannulv har vandret inn i den reproduserende delen av bestanden i sør, og kan potensielt bli en viktig bidragsyter for å redusere graden av innavl, om han lykkes å etablere seg med partner, forklarer Øystein Flagstad, seniorforsker og genetiker i Rovdata.

Les hele rapporten her:
Wabakken, P., Svensson, L., Maartmann, E., Nordli, K., Flagstad, Ø., Danielsson, A., . Cardoso Palacios, C & Åkesson, M. 2024. Bestandsovervåking av ulv vinteren 2023-2024. Inventering av varg vintern 2023-2024. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2024. 61s.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge og Sverige:

  • Overvåkingen utføres årlig med felles metoder i begge land i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Informasjon fra radiotelemetri, andre forskningsdata og døde ulver brukes også når slik informasjon er tilgjengelig.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • I Norge har Rovdata ansvaret for overvåkingen av ulv, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Høgskolen i Innlandet (HINN) ved Evenstad utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring og sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige månedsrapporter og i en endelig årlig statusrapport om ulvebestanden i Skandinavia. Den skandinaviske rapporten utformes i samarbeid med SLU Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet i Norge, med høgskolen (HINN) som underleverandør i utvalgte revir.

  • SNO og HINN følger også opp tips fra publikum.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt i Norge blir analysert ved DNA-laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata