Snarveier - Ulv

Bestandsstatus - Ulv

Det ble vinteren 2016-2017 registrert 54-56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 51-56 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Ulv: Baard Næss

Foto: Baard Næss

Til sammen ble det derfor påvist 105-112 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Bestandsmålet ble endret 20. juni 2016. Fram til da var bestandsmålet på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv.

Det nye bestandsmålet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I 2016 ble det født valpekull i fire helnorske revir, samt sju kull i grenserevir og 32 kull i helsvenske revir. Ettersom ungekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 7,5 kull i Norge.

Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2017. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid. I forbindelse med at forvaltningen har merket ulv i Hedmark ble det imidlertid allerede i mai 2017 påvist at det er født valpekull i Slettåsreviret og Osdalenreviret samme vår.

Bestanden i Skandinavia

På skandinavisk nivå viser beregninger at bestandstørrelsen har holdt seg stabil på cirka 430 individer fra i fjor til i år. Det er knyttet noe usikkerhet med slik sammenligning av data mellom enkeltår, og bestandens reelle utvikling vil bli tydeligere med data over flere år.

I den siste 19-årsperioden har den skandinaviske ulvebestanden hatt en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 12 prosent. Bestanden har økt fra totalt ti til 74 familiegrupper og par, og antall dokumenterte valpekull har økt fra seks til 43 i samme periode.

Forsvant nesten

Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom hele 80-tallet var det bare en familiegruppe og aldri mer enn totalt 10 ulver i Skandinavia.  I 1990 ankom imidlertid en ny hann fra den finsk-russiske bestanden. En ny familiegruppe ble etablert og bestanden økte raskt gjennom hele 1990-tallet, med flere nyetableringer og en årlig tilvekst i antall ulver på mellom 25 og 30 prosent. 

I nyere tid ble valpekull for ulv med helnorsk tilhold første gang påvist i 1997, mens første kull med tilhold på tvers av riksgrensen ble født i 1983. Ved årtusenskiftet var den skandinaviske ulvebestanden på mellom 70 og 80 dyr og fortsatt i vekst. Veksten avtok noe utover 2000-tallet, blant annet på grunn av økt lovlig og ulovlig felling.

Preget av innavl

Genetiske analyser har vist at ulven i Norge og Sverige er preget av innavl. Frem til 2008 nedstammet hele den skandinaviske bestanden fra kun tre dyr. Data tyder på at den lave genetiske variasjonen gir effekter som redusert reproduksjon, lavere overlevelse av valper eller en kombinasjon av begge deler.

De siste årene er det imidlertid registrert nye innvandrere fra den finsk-russiske bestanden både på norsk og svensk side. Den skandinaviske ulvebestanden kan nå føres tilbake til sju innvandrende ulver fra den finsk-russiske bestanden, og deres produksjon av valper har bidratt til å redusere graden av innavl.

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka