X
GO

Bestandsstatus - Jerv

I 2021 ble det påvist 60 jervekull i Norge. Dette er en nedgang på tre kull sammenlignet med 2020.

Jerv vinter

Foto: Morten Kjørstad

Ut fra antallet jervekull er det også estimert hvor mange individer det er i den norske bestanden. Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

Bestanden er i 2021 beregnet til å bestå av 386 voksne individer, og det er omtrent det samme som året før.

Beregningene blir gjort med utgangspunkt i et gjennomsnitt av antall registrerte kull de tre siste årene. Dette gjøres for å minske effektene av store årlige variasjoner i antall registrerte kull, fordi det ikke trenger å være noen klar sammenheng mellom årsvariasjoner i antall kull og bestandens størrelse.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull med jerv som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt.

Oversikt over antall årlige valpekull fordelt på hver forvaltningsregion: 

Forvaltningsregion
Bestandsmål
Bestandsstatus
2019 2020 2021 Gjennomsnitt
Region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) - 0 0 0 0
Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) - 0 0 0 0
Region 3 (Oppland)
4
8 7** 8 7,7

Region 4 (Østfold, Oslo og Akershus)
-
0 0 0 0
Region 5 (Hedmark)
5
12 9** 18 13
Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)
10
18* 17 17 17,3
Region 7 (Nordland)
10
11 12 8 10,3
Region 8 (Troms og Finnmark)***
10 (3)
13(5)  18(7) 9(5) 13,3
Hele landet 39 62 63 60 62

*Antall ynglinger i region 6 ble oppdatert fra 17 til 18 i etterkant av rapporteringen i 2019 (Rovdata 2020)
** En yngling i region 3 ble flyttet til region 5 i etterkant av rapporteringen i 2020 (Rovdata 2021)
***Tallene i parentes angir valpekull i tidligere Finnmark fylke.

Leveområder

Jerven i Norge lever først og fremst i fjellområdene langs grensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. De senere årene har den også spredt seg og i større grad tatt i bruk de mer lavereliggende barskogområdene, spesielt nedover i Hedmark.

I Skandinavia er populasjonen av jerv delt inn i tre bestander som er genetisk forskjellig fra hverandre. Den sørvestlige bestanden lever vest for Østerdalen i Norge. Øst og nord for Østerdalen lever en stor bestand, som også inkluderer jerv i Nord-Trøndelag, Nordland og det meste av Sverige. Den nordlige bestanden holder til i Troms, Finnmark, nordlige deler av Norrbotten og Nord-Finland.

Skillet mellom den østlige og den nordlige bestanden faller mer eller mindre sammen med veien E10 og ett cirka ti kilometer bredt dalføre, som skjærer gjennom landskapet, omtrent på fylkesgrensen mellom Nordland og Troms og over til Torneträsk i Norrbotten.

Bestanden som lever i sørvest har hovedtyngde rundt Snøhetta og de tilgrensende fjellområdene. Det er imidlertid også gjort observasjoner av jerv så langt sør som sør for Hardangervidda.

Utsatt for jakt

På 1700- og 1800-tallet var et jerveskinn mye verdt, og det var skuddpremie på jerv fram til den ble fredet i 1973 i Sør-Norge. Den ble fredet i 1982 i resten av landet.

Fra 1846 til 1900 ble det felt mellom 40 og 90 individer per år. Utover 1900-tallet ble jerven et nokså sjeldent dyr, og frem til krigen ble det skutt mellom 20 og 30 dyr i året. De tetteste bestandene var da i Troms og Finnmark. I Sør-Norge var det på denne tiden bestander av jerv i fjellområder i Oppland, Østerdalen, Hardangervidda og Jotunheimen.

På 1960-tallet ble jerven funksjonelt utryddet i Sør-Norge, og på 1970-tallet var det bare en spredt forekomst igjen nordover i grensefjella mellom Norge og Sverige. I Sverige ble jerven fredet i 1969.

På slutten av 1970-tallet begynte det regelmessig å dukke opp nye jervekull i Sør-Norge, og bestandene økte både i antall og utbredelse etter at den ble fredet.