GO

Om Rovdata

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Vi er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rovdata ble etablert 1. oktober 2010 og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Ved vårt kontor i Trondheim jobber sju ansatte med å levere robuste bestandstall og overvåkingsdata til forvaltningen og det norske folk.

Rovdata ønsker å være en synlig og tydelig aktør i arbeidet med rovvilt. Vi stiller høye krav til oss selv, både i forhold til tilstedeværelse og tilgjengelighet, og har høyt fokus på sørvis og kvalitet.

Nøyaktige data er en forutsetning for en forsvarlig forvaltning av rovdyr. Dette er særlig viktig i Norge, som har en aktiv forvaltning av store rovdyr basert på konkrete politiske målsetninger om størrelse på bestandene og sameksistens mellom rovvilt og husdyr og tamrein.

Rovdata representerer en ny modell for overvåking av rovvilt, og er etablert for å styrke arbeidet med å registrere og overvåke de fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge.

Vi videreutvikler og sikrer best mulig metoder i overvåkingen. Vi arbeider også for å samordne overvåkingsmetoder med de øvrige landene i Fennoskandia, som består av Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland. På denne måten ønsker vi å kunne sammenstille bestandsdata på tvers av landegrensene og presentere bestandsoversikter for artene i felles rapporter for Fennoskandia.

Rovdata mottar store mengder data fra en rekke aktører og privatpersoner. Vi koordinerer overvåkingen på landsbasis og sørger for en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling, rapportering og formidling av dataene.

Vi arbeider for å styrke lokal deltakelse i kartleggingen og overvåkingen av artene. Rovdata har blant annet, i samarbeid med Artsdatabanken i Norge og Naturvårdsverket i Sverige, etablert en publikumsløsning for innmelding av observasjoner av de store rovdyrene på nett (Skandobs). Det er også utviklet en egen Skandobs-app for smarttelefoner. Dette vil øke vår kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i Norge.

Vi har i tillegg et teknisk og faglig samarbeid om ulike deler av overvåkingen med andre forskningsinstitusjoner, som Høgskolen i Innlandet (HINN), Sveriges landbruksuniversitet (SLU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Rovdata har fått ansvaret for det faglige innholdet og drift av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt av Miljødirektoratet.