GO

 

Dårligere år for kongeørn
20. desember 2023

I år er det påvist færre vellykkede hekkinger og en lavere ungeproduksjon hos kongeørn i Norge, sammenlignet med i fjor.

Økt ungeproduksjon for kongeørna i år
19. desember 2022

I år er det påvist litt flere vellykkede hekkinger og økt ungeproduksjon hos kongeørna, sammenlignet med i fjor. Det viser resultatene fra årets overvåking av arten i 12 faste områder spredt rundt omkring i landet, melder Rovdata.

Lav ungeproduksjon hos kongeørn i nord
16. desember 2021

I år er det påvist en noe høyere produksjon av kongeørnunger i de 12 utvalgte intensivområdene rundt om i landet, sammenlignet med i fjor. I de fire nordligste områdene er det imidlertid en lav produksjon i år.

Unge kongeørner kan fly Norge på kryss og tvers
10. mars 2021

Unge kongeørner som ble merket i et forskningsprosjekt på Fosen i Trøndelag besøkte både Sogn, Røros og Finnmark i studieperioden. De territorielle ørnene holdt seg innenfor eget territorium i hekkeperioden. I overvåkingen av arten følger Rovdata med på de territorielle ørnene i alle deler av landet, og ser på ungeproduksjon og voksenoverlevelse.

DNA er et genialt verktøy i rovviltovervåkingen
4. februar 2021

DNA er mye diskutert i rovviltdebatten i Norge. Rovdata har derfor lansert en ny film og nettside som forklarer hvordan vi bruker DNA til å overvåke de store rovdyrene og kongeørn i landet.

Rovdata markerer 10 år med rovviltovervåking
21. desember 2020

Det er gått ti år siden Rovdata ble lansert 30. november 2010 med et fagseminar på Rockheim i Trondheim. Målet var å styrke rovviltovervåkingen i Norge. Siden den gang har vi jobbet for å levere presise bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Nedgang i ungeproduksjon hos kongeørn
18. desember 2020

Rovdata har registrert lavere ungeproduksjon hos kongeørn i Norge i år, sammenlignet med i fjor. I seks av områdene med kongeørnovervåking er produksjonen nesten halvert siden oppstarten i 1992.

Stabil kongeørnbestand i Norge
30. november 2020

En ny bestandsstatus for kongeørn i Norge er klar og bestanden er innenfor det nasjonale bestandsmålet, viser en ny rapport fra Rovdata.

Flere hekkinger og unger for kongeørna
17. desember 2019

Det er i år registrert noen flere hekkinger og unger født i de tolv områdene med intensivovervåking av kongeørn i Norge, sammenliknet med i fjor. Ungeproduksjonen er imidlertid lav i mange av områdene.

Rovdata og NINA kommer til Elverum
8. august 2019

Rovdata og NINA deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen.

Liten endring for kongeørn
18. desember 2018

Like mange hekkinger og én unge mer, sammenlignet med fjoråret. Det er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene.

Svak nedgang for kongeørn
18. desember 2017

Noen færre vellykkede hekkinger og noen færre kongeørnunger er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene, sammenlignet med i fjor.

Litt dårligere år for kongeørna
22. desember 2016

Resultatene fra årets overvåking av kongeørn i tolv utvalgte intensivområder er klar. I år er det registrert både færre vellykkede hekkinger og færre unger i områdene, viser en ny rapport fra Rovdata.

Normalår for kongeørna
3. februar 2016

Det er i 2015 registrert omtrent like mange vellykkede hekkinger og flyvedyktige unger av kongeørn i områdene med intensiv overvåking i Norge som året før. Antallet er også på linje med gjennomsnittet for områdene fra tidligere år.

Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Ny bestandsstatus på kongeørn er klar
22. april 2015

Rovdata har kartlagt 1260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge, og anslår at 963 av disse har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene.

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid
27. mars 2015

Felles metodikk for overvåking av kongeørn i Norge og Sverige, og kanskje også Finland, er blant anbefalingene fra Fagrådet, som møttes på Arlanda denne uka.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Bedre år for kongeørna
29. desember 2014

Det ble produsert betydelig flere flyvedyktige kongeørnunger i år enn i fjor. I de elleve utvalgte områdene som blir fulgt intensivt av overvåkingen ble det produsert over dobbelt så mange unger sammenlignet med fjoråret.

Historisk få kongeørnunger
8. juli 2014 Produksjonen av kongeørnunger er fulgt tett i seks ulike områder i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Antall unger registrert i fjor er det laveste siden overvåkingen startet.
Overvåkingen av kongeørn er godt i gang
17. juli 2013 Fra i vår har kongeørn blitt kartlagt og overvåket på samme måte over hele Norge. I løpet av året vil Rovdata legge fram ny og oppdatert kunnskap om bestanden.
Så mange store rovdyr har vi i Norge
31. mai 2013 Det har blitt flere jerver og ulver i landet mens antallet bjørner har gått ned. Det viser en fersk rapport fra Rovdata som beskriver utviklingen i bestandene fra 2011 og fram til siste år.
Anbefaler tettere rovviltsamarbeid
28. desember 2012 Ekspertene i Fagrådet anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.
Dårlig år for kongeørna
14. desember 2012 Få smågnagere, en nedgang i rypebestanden og store snøfall i rugeperioden har rammet produksjonen av unger i den norske kongeørnbestanden hardt i år.
Mer til overvåkingen av rovvilt
8. oktober 2012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rovdata med 3,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013.
Har undersøkt døde rovdyr
28. juni 2012 Rovdata har mottatt og obdusert 261 rovdyrkadaver det siste året. Det eldste dyret var en 22 år gammel bjørn.
Styrker overvåkingen av store rovdyr
6. oktober 2011 Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.
Stoler på rapportørene
23. mars 2011

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, har stor tiltro til at publikum legger inn faktiske observasjoner i det nye rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Økt satsing på overvåking
30. november 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

Nyheter fra Rovdata