X
GO

 

Liten endring for kongeørn

Like mange hekkinger og én unge mer, sammenlignet med fjoråret. Det er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene.

Liten endring for kongeørn
Kongeørn. Foto: Espen Lie Dahl/Rovdata

Rovdata har kvalitetssikret og sammenstilt resultatene fra de tolv intensivområdene som er valgt ut for å overvåke arten. Hvert av områdene består av femten territorier for kongeørn, og disse blir kontrollert flere ganger i året. Områdene ligger spredt rundt i landet og skal gi et mest mulig representativt utvalg av bestanden.

Hensikten med intensivovervåkingen er å overvåke produksjon av unger og hvor mange voksne fugler som overlever i de utvalgte områdene. Etter hvert kan informasjonen brukes til å si noe om utviklingen i bestanden over tid. Det undersøkes hvor mange kongeørnpar som hekker, hvor mange unger som blir eldre enn 50 døgn og antall unger som i snitt produseres per territorium.

43 vellykkede hekkinger

– I år er det registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn. Det er samme antall som i fjor, men tre færre enn i 2016. Totalt 48 unger var eldre enn 50 døgn, og det er én mer enn i fjor og seks færre enn i 2016, forteller Mari Tovmo i Rovdata.

I snitt ble det produsert  0,27 unger eldre enn 50 døgn per territorium i 2018, mot et snitt på 0,26 i fjor. Det er noe lavere enn i 2016, da det ble registrert et snitt på 0,30 unger per territorium.

Nedgang i TOV-områder

Seks av områdene med intensivovervåking har blitt overvåket siden 1990-tallet gjennom Program for terrestrisk naturovervåking (TOV).

– I TOV-områdene ble det i år produsert i snitt 0,27 unger per territorium. Det er en nedgang fra fjorårets 0,32 unger per territorium. Ser vi på hele perioden 1992-2018, er det produsert i snitt 0,41 unger per territorium per år i TOV-områdene, sier Tovmo.

Registrerte flere voksne

I de to intensivområdene Finnmarksvidda og Fauske gjøres det DNA-analyser av fjær og blodprøver for å følge med på overlevelse blant voksne kongeørner. Basert på DNA-analysene ble det registrert totalt 34 voksne kongeørner i de to intensivområdene, fordelt på 22 individer på Finnmarksvidda og 12 individer i Fauske.

– De fleste av disse kongeørnene var kjent fra foregående år. I tre av de overvåkede territoriene, både på Finnmarksvidda og Fauske, ble det påvist utskifting av minst én av partnerne. Kongeørn er store fugler og det er forventet at de vil leve lenge. Årlig overlevelse hos voksne kongeørn på Finnmarksvidda ble estimert til 0,91 og var konstant for perioden fra 2012-2018, sier Oddmund Kleven, genetiker i NINA.

I fjor ble det totalt registrert 31 ulike voksne individer. Les mer om resultatet fra i fjor her.  

Overvåkingen av intensivområdene gjøres i tillegg til den mer utstrakte overvåkingen av kongeørn, der nåværende og tidligere hekketerritorier for kongeørn kartlegges over hele landet. Målet med den nasjonale overvåkingen er å kartlegge antall hekkende par og territorier for kongeørn i landet, og gi et estimat av bestanden.

Les hele rapporten her:
NINA Rapport 1442. Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område

Fakta om overvåkingen av kongeørn:

  • Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge hekketerritorier over hele landet i en ekstensiv overvåking, og ved årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i tolv utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Data fra begge overvåkingsmetoder registreres i Rovbase, som er miljøforvaltningens database for overvåking av store rovdyr og kongeørn.
  • Rovdata har ansvaret for den intensive overvåkingen av kongeørn i Norge.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen i intensivområdene utføres av lokale personer med lang erfaring og god kunnskap om kongeørn.
  • Resultatene rapporteres inn til Rovdata for kvalitetssikring, sammenstilling og sluttrapportering.
  • I perioden 2010-2014 er det anslått at det var 963 (652-1139) hekkende kongeørnpar i Norge. (Les mer i nyhetssak)

Kontaktpersoner:

  • Jenny Mattisson, forsker, Rovdata, mob. 404 52 829
  • Mari Tovmo, avdelingsingeniør i Rovdata, mob. 977 31 679
  • Oddmund Kleven, genetiker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), mob. 416 69 452
Skriv ut

Nyheter fra Rovdata