X
GO

 

Bedre år for kongeørna

Det ble produsert betydelig flere flyvedyktige kongeørnunger i år enn i fjor. I de elleve utvalgte områdene som blir fulgt intensivt av overvåkingen ble det produsert over dobbelt så mange unger sammenlignet med fjoråret.

Bedre år for kongeørna
Illustrasjonsfoto kongeørn Foto © Espen Lie Dahl

– Resultatene fra områdene med intensiv overvåking av kongeørn viser at det ble registrert 65 flyvedyktige unger i år, mot bare 26 unger i de samme områdene i fjor. Mens 2013 var et meget dårlig produksjonsår for kongeørn i Norge, antas 2014 å ha vært et mer normalt år, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Overvåker 165 territorier

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge, som inkluderer en ekstensiv overvåking over hele landet, i tillegg til en intensiv overvåking i elleve utvalgte områder.

I hvert av de elleve intensive overvåkingsområdene blir det fulgt opp 15 faste kongeørnterritorier innenfor et område med en radius på cirka 50 kilometer. Områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og er valgt ut for å gi et representativt bilde av situasjonen for kongeørn i landet.

– Det ble i snitt produsert 0,39 unger per territorium i overvåkingsområdene i år, mot 0,16 i fjor. Resultatet varierer en god del mellom områdene, men det ble produsert unger innenfor alle områdene. Flest unger var det i Lund-området i Rogaland og Vest-Agder, med en produksjon på ti flyvedyktige unger i år, forteller Kjørstad.

(Saken fortsetter under figuren)

Figuren gir en oversikt over antall kongeørnunger produsert per territorium i år. I hvert av de elleve områdene overvåkes 15 faste kongeørnterritorier. Figur: Rovdata. 

 

Se på og last ned en større versjon av figuren her.

 

Følger seks TOV-områder

Seks av områdene som blir overvåket intensivt har siden 1992 vært studieområder for Program for terrestrisk naturovervåking (TOV), mens overvåkingen i de andre fem områdene startet opp i 2013. Kongeørn har inngått i denne naturovervåkingen, og man har dermed mange år med data på ungeproduksjon bakover i tid fra TOV-områdene.

– Den årlige produksjonen hos kongeørn i TOV-områdene har i snitt vært 0,42 unger per territorium i perioden fra 1992 til 2013, så resultatene for 2014 er på gjennomsnittet for perioden, sier Kjørstad.

(Saken fortsetter under figuren)

Figuren viser produksjonen av kongeørnunger i TOV-områdene i perioden 1992-2014. Det er i løpet av perioden produsert litt i underkant av en unge annet hvert år i territoriene som er overvåket. Figur © John Atle Kålås/Rovdata 

 

Se på og last ned en større versjon av figuren her.

 

Utvider til tolv områder

Den intensive overvåkingen av kongeørn i de utvalgte områdene vil gi god kunnskap om produksjonen av unger i ulike deler av landet, og også om overlevelsen til voksne individer dersom DNA-analyser benyttes. Metoden kan dermed gi kunnskap om utviklingen i bestanden mellom og over år.

– Fra neste år blir overvåkingen utvidet med et nytt område. Målsettingen har hele tiden vært å gjennomføre intensiv overvåking i tolv ulike områder i landet, og det tolvte området blir etablert ved kysten innenfor fylkene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, forteller Kjørstad.

Nytt bestandstall over nyåret

Det ferskeste estimatet på hvor mange par med kongeørn som hevder territorier i Norge er fra 2008. Bestanden ble da anslått til å telle mellom 1176 og 1454 par.

– Vi har over lang tid arbeidet med å fremskaffe et oppdatert bestandsestimat for kongeørn i landet, og målet er nå at vi skal legge fram nye tall rundt månedsskiftet januar-februar, sier Kjørstad.

Et oppdatert bestandsestimat er nødvendig for å fastslå hvordan bestandens størrelse er i forhold til målet som Stortinget fastsatte i 2004. Politikerne vedtok den gang å opprettholde bestanden i hver region slik den var da.

Områder med intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde prikker illustrerer alle de ulike territoriene som ble overvåket i 2014. Kart: Rovdata 

 

Fakta om overvåkingen av kongeørn:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge hekketerritorier over hele landet og ved årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Overvåkingen i intensivområdene utføres i stor grad av lokale personer med lang erfaring og god kunnskap om kongeørn.
  • Resultatene rapporteres inn til Rovdata for kvalitetssikring, sammenstilling og sluttrapportering.
  • Kongeørn er den nest største rovfuglen i Norge.
  • Arten lever i dag over store deler av landet, unntatt i den sørøstlige delen av landet, hvor den kun opptrer sporadisk.
  • Rovfuglen lever i par som har faste territorier og Stortinget har satt et mål for hvor mange hekkende par det skal være i Norge.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata