X
GO

 

Svak nedgang for kongeørn

Noen færre vellykkede hekkinger og noen færre kongeørnunger er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene, sammenlignet med i fjor.

Svak nedgang for kongeørn
Kongeørnunge. Foto: Odd Frydenlund Steen/Rovdata

Rovdata har kvalitetssikret og sammenstilt resultatene fra de 12 intensivområdene, som er valgt ut for å overvåke arten. Områdene består av 15 kongeørnterritorier hver, som blir kontrollert flere ganger i året. Områdene er spredt rundt omkring i landet og skal gi et mest mulig representativt utvalg av bestanden.

Hensikten med intensivovervåkingen er å overvåke ungeproduksjon og voksenoverlevelse i de utvalgte områdene, og at man etter hvert kan bruke denne informasjonen til å si noe om utviklingen i bestanden over tid.

Fant 43 vellykkede hekkinger

– Som i fjor er det i år registrert noen færre vellykkede hekkinger og kongeørnunger, sammenlignet med året før, forteller Jenny Mattisson i Rovdata.

Under overvåkingen undersøker man hvor mange kongeørnpar som hekker, hvor mange unger som blir eldre enn 50 døgn, og hvor mange unger det produseres i snitt per territorium.

– Det er i år registrert 43 vellykkede hekkinger av kongeørn med totalt 47 unger eldre enn 50 døgn i intensivområdene. Det var en gjennomsnittlig produksjon på 0,26 unger eldre enn 50 døgn per territorium i år. Resultatet er noe lavere enn i 2016, da man registrerte i snitt 0,30 unger per territorium, fortsetter hun.

I fjor ble det registrert 46 vellykkede hekkinger med totalt 54 unger i områdene med intensivovervåking.

Oppgang i TOV-områder

Seks av områdene med intensivovervåking har blitt overvåket siden 1990-tallet gjennom Program for terrestrisk naturovervåking (TOV).

– I TOV-områdene ble det i år produsert i snitt 0,32 unger per territorium. Det er en oppgang fra 0,22 i fjor. Hvis man ser på alle årene fra 1992 og fram til i år, så er det produsert i snitt 0,41 unger per territorium per år i disse områdene, forteller Mattisson.

Overvåker voksenoverlevelse

I de to intensivområdene Fauske og Finnmarksvidda gjøres det DNA-analyser av fjær og blodprøver for å følge med på voksenoverlevelse hos kongeørna. Basert på DNA-analysene ble det registrert totalt 31 voksne kongeørner i de to intensivområdene.

– De fleste av disse individene var kjent fra foregående år. I tre av de overvåkede territoriene på Finnmarksvidda ble det påvist utskifting av én av partnerne. Kongeørn er store fugler og det er forventet at de vil leve lenge. Årlig overlevelse hos voksne kongeørn på Finnmarksvidda ble estimert til 0,91 og var konstant for perioden fra 2012-2017, sier Oddmund Kleven, genetiker i NINA.

I fjor ble det totalt registrert 27 ulike voksne individer. Les mer om resultatet fra i fjor her. (lenke)

Overvåkingen av intensivområdene gjøres i tillegg til den ekstensive overvåkingen av kongeørn, der nåværende og tidligere hekketerritorier for kongeørn kartlegges over hele landet. Målet med den ekstensive overvåkingen er å kartlegge antall hekkende par og kongeørnterritorier i landet, og gi et bestandsestimat.

Les hele rapporten her:
NINA Rapport 1442. Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område

 

Fakta om overvåkingen av kongeørn:

  • Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge hekketerritorier over hele landet i en ekstensiv overvåking, og ved årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i tolv utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Data fra begge overvåkingsmetoder registreres i Rovbase, som er miljøforvaltningens database for overvåking av store rovdyr og kongeørn.
  • Rovdata har ansvaret for den intensive overvåkingen av kongeørn i Norge.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen i intensivområdene utføres av lokale personer med lang erfaring og god kunnskap om kongeørn.
  • Resultatene rapporteres inn til Rovdata for kvalitetssikring, sammenstilling og sluttrapportering.
  • I perioden 2010-2014 er det anslått at det var 963 (652-1139) hekkende kongeørnpar i Norge. (Les mer i nyhetssak)

Kontaktpersoner:

  • Jenny Mattisson, forsker, Rovdata, mob. 404 52 829
  • Mari Tovmo, avdelingsingeniør i Rovdata, mob. 977 31 679
  • Oddmund Kleven, genetiker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), mob. 416 69 452
Skriv ut

Nyheter fra Rovdata