X
GO

 

Historisk få kongeørnunger

Produksjonen av kongeørnunger er fulgt tett i seks ulike områder i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Antall unger registrert i fjor er det laveste siden overvåkingen startet.

Historisk få kongeørnunger
Illustrasjonsbilde kongeørn Foto © Espen Lie Dahl/NINA

– 2013 var et meget dårlig produksjonsår for kongeørn i Norge, bekrefter Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Få flyvedyktige unger

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge, som inkluderer en ekstensiv overvåking over hele landet, i tillegg til en intensiv overvåking i elleve utvalgte områder.

I hvert av de elleve intensive overvåkingsområdene blir det fulgt opp 15 faste kongeørnterritorier innenfor et område med en radius på cirka 50 kilometer. Områdene sikrer en god geografisk spredning langs nord-sør-gradienten og øst-vest-gradienten i Norge, og er valgt ut for å gi et representativt bilde av situasjonen for kongeørn i landet.

Seks av områdene er fulgt siden 1990-tallet, mens overvåkingen i de andre fem områdene ble startet opp i fjor.

– Det ble i snitt produsert 0,16 unger per territorium i overvåkingsområdene i fjor, noe som er oppsiktsvekkende lavt. Resultatet varierer fra ingen unger i Ringvassøy-området i Troms, til seks unger i Lund-området i Rogaland, forteller Kjørstad.

(Saken fortsetter under figuren)

 
Figuren gir en oversikt over antall kongeørnunger produsert per territorium i fjor. I hvert av de elleve områdene overvåkes 15 faste kongeørnterritorier. *Ikke alle unger var over 50 dager gamle ved siste reirsjekk. Figur: Rovdata. 

Se på og last ned en større versjon av figuren her.

Kan skyldes lite mat

Lite smågnagere og hønsefugl i store deler av landet kan være mye av forklaringen på den lave produksjonen av unger i fjor.

– På høsten 2012 var bestandene av de viktigste byttedyrene til kongeørna lave i flere av områdene, og dette gav dårlige prognoser for ungeproduksjon i fjor. Det er disse prognosene som nå ser ut til å ha slått til, sier Kjørstad.

Registeringer i felt av smågnagere og hønsefugl høsten 2013 gir imidlertid bedre prognoser for ungeproduksjonen nå i år for mange av overvåkingsområdene i landet.

Følger seks TOV-områder

Seks av de intensive overvåkingsområdene har siden 1990-tallet vært studieområder for Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Kongeørn har inngått i denne naturovervåkingen, og man har dermed mange år med data på ungeproduksjon bakover i tid fra disse områdene.

– Fjorårets produksjon av kongeørnunger var den laveste siden TOV-overvåkingen startet i 1992, bekrefter John Atle Kålås, som er seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Den årlige produksjonen hos kongeørn i TOV-områdene har i snitt vært 0,44 unger per territorium i perioden fra 1992 til 2012. I 2013 ble det bare produsert 0,13 unger per territorium, fortsetter han.

(Saken fortsetter under figuren)

 
Figuren viser produksjonen av kongeørnunger i TOV-områdene i perioden 1992-2013. Det er i løpet av perioden produsert litt i underkant av en unge annet hvert år i territoriene som er overvåket. Det er en tendens til stor variasjon og noe dårligere produksjon etter 2005. Figur © John Atle Kålås/Rovdata 

Se på og last ned en større versjon av figuren her.

TOV-områdene er geografisk plassert fra Børgefjell og sørover og omfatter cirka fem prosent av den norske kongeørnbestanden.

Nytt bestandstall i løpet av året

Det siste estimatet på hvor mange par med kongeørn som hevder territorier i Norge er fra 2008. Bestanden ble da anslått til å telle mellom 1176 og 1454 par.

– Vi har over lang tid arbeidet med å fremskaffe et oppdatert bestandsestimat for kongeørn i landet. Årsaken til at dette har tatt tid er at vi de siste årene har samlet inn store mengder data på kongeørnreir og territorier, som det tar tid å gå gjennom og systematisere, men vi arbeider for fullt med en målsetting om å legge fram nye tall før året er omme, sier Kjørstad.

Et oppdatert bestandsestimat er nødvendig for å fastslå hvordan bestandens størrelse er i forhold til målet som Stortinget fastsatte i 2004. Politikerne vedtok den gang å opprettholde bestanden i hver region slik den var da.

Utvider til tolv områder

Den intensive overvåkingen av kongeørn i de utvalgte områdene vil gi god kunnskap om produksjonen av unger og overlevelsen til voksne individer i ulike deler av landet. Denne overvåkingen er nå planlagt utvidet til 12 områder.

– Målsettingen er at det skal gjennomføres intensiv overvåking i 12 områder i landet, men det tolvte området er foreløpig ikke endelig bestemt, avslutter Kjørstad.

 
Områder med intensiv overvåking av kongeørn i Norge. Røde prikker illustrerer alle de ulike territoriene som inngår i overvåkingen i 2014. Kart: Rovdata 

 

Fakta om overvåkingen av kongeørn:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge hekketerritorier over hele landet og ved årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Kongeørn er den nest største rovfuglen i Norge.
  • Arten lever i dag over store deler av landet, unntatt i den sørøstlige delen av landet, hvor den kun opptrer sporadisk.
  • Rovfuglen lever i par som har faste territorier og Stortinget har satt et mål for hvor mange hekkende par det skal være i Norge.

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata