X
GO

 

Flere hekkinger og unger for kongeørna

Det er i år registrert noen flere hekkinger og unger født i de tolv områdene med intensivovervåking av kongeørn i Norge, sammenliknet med i fjor. Ungeproduksjonen er imidlertid lav i mange av områdene.

Flere hekkinger og unger for kongeørna
To kongeørnunger i reir på Finnmarksvidda. Foto: Arve Østlyngen

Den intensive overvåkinga av kongeørn utføres årlig i 12 utvalgte områder, spredt rundt omkring i landet, med 15 faste kongeørnterritorium i hver av dem.

Gjennom året kontrolleres intensivområdene for hekkende kongeørnpar, unger som er eldre enn 50 døgn, og det estimeres ungeproduksjon, det vil si hvor mange unger som er produsert i gjennomsnitt per territorium (antall unger i området delt på 15).

47 vellykkede hekkinger

– I år er det i intensivområdene registrert 47 vellykkede hekkinger med totalt 59 unger eldre enn 50 døgn. Det er en oppgang fra i fjor da det ble registret 43 vellykkede hekkinger og totalt 48 unger eldre enn 50 døgn i de samme områdene, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det ses imidlertid ingen signifikant økning i ungeproduksjonen for de tolv intensivområdene, som i år var 0,33 unger produsert i gjennomsnitt per territorium, sammenlignet med 0,27 i fjor.

Godt år i Børgefjell

For mange av intensivområdene var ungeproduksjonen lav i år, men Børgefjell hadde et godt år, med den høyeste gjennomsnittlige ungeproduksjonen på 0,80 unger (> 50 døgn) per territorium.

– Børgefjell har i år den nest høyeste gjennomsnittlige produksjonen i et intensivområde siden den intensive overvåkinga startet i 2013. Data fra Børgefjell går tilbake til 1990-tallet og det er elleve år siden sist det var registrert så høy produksjon i dette området. Det er bare Møsvatn som siden oppstarten av intensivovervåkinga har registrert høyere resultat (0,87 i 2015), sier Jenny Mattisson, forsker i Rovdata

TOV-områdene

Børgefjell er ett av seks områder i intensivovervåkinga som også er overvåket i regi av Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) siden 1990-tallet. I disse områdene ble det i år produsert i gjennomsnitt 0,33 kongeørnunger per territorium, mot 0,27 i fjor.

– Dette er under snittet på 0,41 unger per territorium per år i TOV-områdene i perioden fra 1992-2019, forklarer Kindberg.

Totalt 40 voksne ørner

I to av områdene med intensivovervåking av kongeørn, Finnmarksvidda og Fauske, blir det samlet inn mytefjær og tatt blodprøver til DNA-analyser. Dette gjøres for å studere voksenoverlevelsen hos kongeørn.

I år er det med metoden påvist 23 ulike voksne individer (10 hanner og 13 hunner) i området Finnmarksvidda, mot 22 i fjor. I området ved Fauske er det påvist 17 voksne individer (8 hanner og 9 hunner), mot 12 i fjor.

God voksenoverlevelse

– Det er en årlig overlevelse for voksen kongeørn på Finnmarksvidda på 0,92 i perioden fra 2012-2019. Det var ingen forskjell mellom hanner og hunner, eller mellom år, i årlig overlevelse for voksne kongeørner i denne perioden. For Fauske var datagrunnlaget for lite til å estimere årlig voksenoverlevelse, forteller Oddmund Kleven, forsker i Rovdata.

De fleste av kongeørnene var kjent fra foregående år. Kongeørn er store fugler og det er forventet at de vil leve lenge.

Les hele rapporten her:
NINA Rapport 1748. Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. 

Fakta om overvåkingen av kongeørn:

  • Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier over hele landet i en ekstensiv overvåking. 
  • I tillegg gjennomføres det årlig en intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i tolv utvalgte områder i ulike deler av landet.
  • Overvåkingen i intensivområdene utføres av lokale personer med lang erfaring og god kunnskap om kongeørn.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Data fra begge overvåkingsmetoder registreres i Rovbase, som er miljøforvaltningens database for overvåking av store rovdyr og kongeørn.
  • Resultatene rapporteres inn til Rovdata for kvalitetssikring, sammenstilling og sluttrapportering.
  • I perioden 2010-2014 er det anslått at det var 963 (652-1139) hekkende kongeørnpar i Norge.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata