GO

 

Nedgang i den norske ulvebestanden

I vinterens bestandsregistrering av ulv er det påvist færre ulvekull i helnorske revir og grenserevir siden i fjor. For første gang på sju år er det også dokumentert færre enn 100 ulver i landet, men bestanden er på det nasjonale bestandsmålet.

Nedgang i den norske ulvebestanden
Det er dokumentert at det ble født et ulvekull i Østmarka i fjor. Foto: Viltkamera.nina.no

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata.

Har påvist 9 ulvekull

Registreringsperioden på ulv varer fra 1. oktober til 31. mars. Det er underveis et spesielt fokus på å registrere ulvekull som ble født i fjor, siden det nasjonale bestandsmålet er basert på dette.

I vinter er det påvist totalt ni kull med ulvevalper, hvorav tre av disse ble født i de helnorske revirene Mangen, Setten og Østmarka, som alle er innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen).

De resterende seks valpekullene er født i følgende revir med tilhold på begge sider av grensen mot Sverige; Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden.

–  Til sammen i vinter er det påvist 16-18 ulverevir helt eller delvis innenfor Norges grenser, hvorav 9 ulveflokker og 7-9 revirmarkerende par. Det er påvist ulvekull i tre helnorske revir, en nedgang på ett kull fra i fjor, og seks kull i grenserevir, ned to fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Gradvis færre helnorske kull

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten blir det 6 kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra 8 kull fjor, men bestanden er på bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Mens antall kull i grenserevir har variert de siste årene, og opplever en reduksjon fra 8 til 6 fra i fjor, har antall helnorske kull falt gradvis fra 8 rekordvinteren 2017-2018 til 3 i år.

89-92 ulver i Norge

For første gang på sju år er på påvist under 100 ulver innenfor landets grenser, som er en nedgang på bortimot 30 prosent fra i fjor.

Det er i vinter påvist 89-92 ulver i helnorske revir og grenserevir, hvorav 43-44 med helnorsk tilhold og 46-48 med tilhold i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken. Kun to-tre ulver er påvist utenfor ulvesonen, hvorav to i Troms og Finnmark og en usikker i Trøndelag.

– 89-92 ulver er en betydelig nedgang fra 125-129 ulver som ble dokumentert i Norge i fjor, og for første gang siden 2015-2016 er det påvist under 100 ulver i landet, sier Kindberg.

26 døde ulver

89-92 ulver inkluderer 26 døde individer som alle med ett unntak (skadefelling) er kjent avlivet ved lisensjakt under registreringsperioden. Halvparten av disse ble felt i Norge, blant annet lederdyrene og fire årsvalper i grensereviret Ulvåa, mens de resterende 13 ble felt på svensk side i grenserevirene Kockohonka og Juvberget.

Rovdata teller med døde ulver for at tallene skal være mest mulig sammenlignbare mellom år. Totalantallet på 89-92 reflekterer antall ulver i Norge inklusive grenserevir fra overvåkingssesongens start 1. oktober.

– Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 63-66 ulver, hvorav 37-38 ulver med helnorsk tilhold. Dette er en nedgang på 29-30 ulver, sammenlignet med de 92-96 ulvene som forrige vinter ble påvist med helt eller delvis tilhold i Norge etter at 33 døde ulver var trukket fra, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN).

Du har underveis i registreringsperioden kunnet følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke). Det var ved overvåkingssesongens slutt 31. mars påvist 85 ulv i telleren.

Les hele den foreløpige statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 31. mars 2023. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2022-2023. Rapport 4.

Rovdata takker alle som har engasjert seg og delt observasjoner av ulv, spor og andre sportegn gjennom overvåkingssesongen. Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2022-2023 er planlagt ferdigstilt i felleskap med svenske kollegaer til 1. juni 2023.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022-23:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata