GO

 

Tre ulvekull er påvist hittil i vinter

Vinterens ulveregistreringer er i gang og så langt er det påvist 46-69 ulver og dokumentert tre kull med ulvevalper i Norge og grenseområdene mot Sverige. Dette er høyst foreløpige tall og antall registrerte ulver og kull er forventet å stige utover i overvåkingssesongen.

Tre ulvekull er påvist hittil i vinter
Høgskolen i Innlandet (INN) sporet ulver i Kynna-reviret i Innlandet 30. november i år. Dette er et av revirene der det forventes dokumentert kull i vinter. Foto: Christopher Bronndal, INN på Evenstad.

Ulvene i Norge og Sverige overvåkes hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars, og rapporten i dag gir et sammendrag av det som er dokumentert og kartlagt pr. 11 desember om ulvens status i Norge. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata.

To helnorske kull

Det er hittil i vinter dokumentert ulvevalper født i 2023 i de to helnorske revirene Julussa og Østmarka. I tillegg er det forventet at ulvekull vil dokumenteres utover vinteren i de antatt helnorske revirene Rafjellet, Mangen og Setten. 

Det er også dokumentert et kull i Rotna, som antas å være et grenserevir. Videre forventes det dokumentasjon av kull i revirene Kynna og Fjornshöjden, der man antar at ulvene også oppholder seg på begge sider av grensen. Yngling er mer usikkert i Kymmen, Kongsvinger og Boksjø.

– Det gjenstår fortsatt mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid, og vi forventer at mye vil bli klarere utover vinteren. I revirene Setten, Rafjellet og Kynna er det for eksempel påvist ulvevalper før overvåkingssesongen startet, som vi også forventer å kunne dokumentere nå i vinter, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Tre døde ulver

Av de 46-69 ulvene som hittil er påvist er 29-39 kun registrert i Norge, 2 er registrert på begge sider av riksgrensen, mens 15-28 har usikker grensestatus. Alle er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet og Viken.

Tre av ulvene er registrert døde i perioden, hvorav to ulver er felt på lisensjakt og én ulv ble avlivet etter å ha blitt påkjørt. 

Publikum kan bidra!

Et hovedpoeng med de foreløpige statusrapportene på ulv er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på app eller internett (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha fått valpekull i år, men også for å avklare ulver som lever i revir på tvers av riksgrensen, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåkingen i SNO.

Du kan følge med på ulver som registreres på DNA i Norge i Rovdatas ulveteller (lenke), som oppdateres fortløpende gjennom vinteren.

Bestandsmål

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia for vinteren 2023-2024 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2024.

I overvåkingssesongen 2022-2023 ble det påvist valpekull i tre helnorske revir, samt seks kull i grenserevir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 6 kull i Norge, og bestanden var på målet. Les mer i nyhetssak: Nedgang i den norske ulvebestanden (lenke). 

Les den første foreløpige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking her: 
Ulv i Norge pr. 11. desember 2023. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2023-2024. Rapport 1.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør, og i samarbeid med SNO i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2023-24:  Østmarka, Julussa, Varåa, Trysil øst, Ulvåa med Hernes og Kynna.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata