GO

 

Årets jerveteller er publisert!

Du kan også denne våren og sommeren følge med på feltregistreringene av jervekull i Norge i Rovdatas jerveteller.

Årets jerveteller er publisert!
Jervetispe og valp fotografert i Narvik kommune i mai i fjor. Viltkamerafoto: Statens naturoppsyn (SNO)

I jervetelleren (lenke) publiseres registrerte kull med jervevalper fortløpende etter hvert som de meldes inn til Rovdata av Statens naturoppsyn (SNO).

Foreløpige data

– Jervetelleren gir publikum innsikt i registreringsarbeidet på jerv som pågår hver vår og sommer. Når sesongen avsluttes vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre materialet fra felt og gi en samlet oversikt over dokumenterte jervekull i Norge i en rapport 1. oktober, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Vi minner om at alle data som publiseres i jervetelleren i løpet av sesongen er foreløpige og basert på vurderinger i felt av SNO. Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen i jervetelleren som følge av ytterligere arbeid i felt eller etter kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

64 jervekull i fjor

I Norge anvender vi to separate metoder til å overvåke jervebestanden. Det gjennomføres en årlig innsamling av biologiske prøver fra jerv for DNA-analyser i perioden fra 1. januar til 1. juni. Det pågår også en feltregistrering av valpekull fra februar og utover våren og sommeren. Resultatene publiseres i to ulike rapporter.

Hiregistreringene utføres av SNO som besøker over 200 kjente og mulige hiplasser flere ganger per sesong. I fjor ble det påvist 64 jervekull i landet med metoden, en oppgang på 19 kull sammenlignet med året før.

– Stortinget har fastslått et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull i landet, og bestanden var derfor over målet i 2023, sier Kindberg.

Les mer om bestandsstatus på jerv her. (lenke)

Du kan bidra i overvåkingen

Publikum oppfordres til å bidra i jerveovervåkingen ved å melde fra om observasjoner av flere jerver som går sammen, og levere prøver av jerveskit, til SNO. Det kan du gjøre ved å ta direkte kontakt med SNO lokalt (lenke) eller via Skandobs på app eller internett (lenke).

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer, hår og urin fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktperson i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata