GO

 

Så mange rovdyrkull ble påvist i fjor

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Så mange rovdyrkull ble påvist i fjor
Gaupeunger. Foto: Viltkamera.nina.no

I brevet gir Rovdata en oppdatert oversikt over hvor mange rovdyrkull som er registrert i Norge. Det er et hovedfokus på antall ynglinger i bestandsovervåkingen av store rovdyr, siden Stortinget har vedtatt bestandsmål basert på årlige ungekull hos brunbjørn, ulv, jerv, og gaupe.

6 ulvekull

Det er i vinter påvist tre ulvekull i de helnorske revirene Østmarka, Mangen og Setten. Det er i tillegg påvist seks kull i grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden. Det er en nedgang på ett helnorsk kull og to kull i grenserevir fra forrige vinter.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten blir det 6 kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra 8 kull året før, men bestanden er på bestandsmålet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Tallene fra vinterens overvåking av ulv i Norge og grenserevir viser at den norske ulvebestanden opplever en nedgang siden i fjor. Les mer i nyhetssak: Nedgang i den norske ulvebestanden

10 bjørnekull

I den årlige landsomfattende innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn ble det dokumentert 175 brunbjørner innenfor Norges landegrenser i 2022, hvorav 96 hannbjørner og 79 hunnbjørner. Dette er det høyeste antallet individer og hunnbjørner påvist siden DNA-overvåkingen på bjørn ble landsdekkende i 2009. Les mer her: Fortsatt økning i antall brunbjørn i Norge

Som tidligere år ble det påvist flest bjørner i fylkene Innlandet, Trøndelag og Troms og Finnmark, opp mot de større bjørnebestandene i våre naboland i øst.

Siden bjørnene ligger i hi når det er sporsnø om vinteren og utover våren, samt at det er vanskelig med systematisk dokumentasjon av årsunger ellers i året, anvendes en modell til å beregne sannsynlig antall årlige ungekull hos bjørn. Modellen baserer seg i grove trekk på antall påviste hunnbjørner og hvor i Norge de er registrert.

– Modellen anslår at det ble født mellom fem og femten kull, men at det mest sannsynlig ble født ti (9,5) bjørnekull i Norge i 2022. Dette er det høyeste antallet kull beregnet siden man startet med DNA-overvåkingen på bjørn, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, sier Kindberg.

45 jervekull

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører årlig en omfattende registrering av jervekull over hele landet, i kjente og nye jervehi.

– I 2022 ble det registrert 45 kull, som var en nedgang på 15 kull sammenlignet med året før. Bestanden er likevel over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, forklarer Kindberg.

5 av de dokumenterte kullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, der tispe og/eller valp(er) er avlivet av forvaltningen.

For jerven var det i fjor en markant nedgang i antall påviste jervekull i landet, sammenlignet med året før.  Les mer i nyhetssak: Markant nedgang i antall jervekull i år

Årets registreringer av jervekull er allerede godt i gang og du kan følge arbeidet i jervetelleren. (lenke)

58,5 familiegrupper av gaupe

Siden den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer 1. juni hvert år, rapporterer Rovdata i brevet til Miljødirektoratet status fra forrige vinter, vinteren 2021/2022. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger.

Det ble vinteren 2021/2022 påvist 58,5 familiegrupper i Norge før kvotejakta startet, og det var en nedgang på 8,5 familiegrupper fra året før. Les mer i nyhetssak: Nedgang i gaupebestanden i Norge.

– Etter et par år over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, var bestanden i fjor igjen under målet, forklarer Kindberg.

Lenker:

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her
Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase

Bestandsstatus 2023

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata