GO

 

Markant nedgang i antall jervekull i år

I 2022 er det påvist 45 jervekull i landet og det er betydelig færre enn i fjor, men bestanden er fortsatt over det nasjonale bestandsmålet på 39 kull.

Markant nedgang i antall jervekull i år
Jervekull fotografert i Hedmark i mai 2022. Foto: Rune Bjørnstad/Statens naturoppsyn (SNO)

Det viser resultatene fra den årlige kontrollen av kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i Norge, som utføres av Statens naturoppsyn (SNO). Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv og har gått gjennom og kvalitetssikret datamaterialet fra felt.

Betydelig nedgang

Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige hiregistreringene av jerv i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull i landet, eller en nedgang på 25 prosent.

– Etter flere år med 60 eller litt flere påviste kull, ser vi i år en betydelig nedgang i antall påviste kull. Det kan ha flere årsaker, som naturlig variasjon i antall jervetipser som føder valper, jakt, eller at ikke alle kull er fanget opp av overvåkingen. Bestanden er på nasjonalt nivå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige jervekull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ned i sør, opp i nord

Utviklingen ser forskjellig ut når vi betrakter status i landets fem forvaltningsregioner for jerv.

Det i år er påvist tre flere kull de to nordligste rovviltregionene, region 7 Nordland og region 8 (Troms og Finnmark), sammenlignet med i fjor. Lenger sør er påvist en nedgang på 8 kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og i region 5 (Hedmark), og 6 færre kull i region 3 (Oppland). Både region 3 og 6 er i år under bestandsmålet.

– Når vi ser på et treåring snitt av antall kull, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, ligger samtlige regioner fortsatt på eller over bestandsmålet, forklarer Kindberg. 

Færre voksne dyr

Ut fra snittet av antall jervekull de tre siste årene beregner Rovdata også hvor mange voksne dyr bestanden bestod av i vår, før årets kull ble født. Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– Bestanden i år anslås til å bestå av rundt 351 voksne dyr i Norge, som er noe lavere enn estimatet på 386 individer i fjor. Det indikerer en nedgang på 9 prosent i jervepopulasjonen i Norge, men det er innenfor usikkerhetsestimatet for fjoråret, som var mellom 324 og 493 dyr, avslutter Kindberg.

Senere i vinter vil Rovdata komme med den årlige rapporten fra DNA-overvåkingen av jerv. Et nytt estimat basert på DNA-data fra vinteren 2021/2022 vil kunne vise hvorvidt reduksjonen i antall ynglinger også der gjenspeiler seg i færre individer i bestanden, eller om det bare har vært få av tispene i bestanden som har født unger i år.

Fem kull felt i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført fem hiuttak av de påviste 45 jervekullene i år. Til sammen er det skutt 4 tisper og 12 valper i de fem hiuttakene. 

Les rapporten her: 
Mattisson, J. & Brøseth, H. 2022. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2022. NINA Rapport 2179. Norsk institutt for naturforskning.
 

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata