GO

 

Over 500 ulver i Skandinavia

I vinter ble det påvist 51 kull med ulvevalper i Norge og Sverige. Fra antall dokumenterte kull anslås den skandinaviske ulvebestanden til å telle 510 individer, som er en liten nedgang fra i fjor. 

Over 500 ulver i Skandinavia
Ulv fotografert i Elverum høsten 2022. Foto: www.viltkamera.nina.no

I dag presenterer Rovdata og Viltskadecenter sin årlige rapport med bestandsstatus for den skandinaviske ulvebestanden. Årlige registreringer av ulv utføres med felles metoder vinterstid i Sverige og Norge på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

I registreringsperioden fra 1. oktober til 31. mars er det et spesielt fokus på å kartlegge ulverevir med familiegrupper og revirmarkerende par og hvor mange valpekull som er født.

51 dokumenterte ulvekull

I vinter ble det påvist til sammen 51 valpekull født i Skandinavia i 2022, som er en nedgang på tre kull fra året før. Av de 51 dokumenterte valpekullene ble tre kull påvist i helnorske revir, seks kull i revir på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige og 42 kull i helsvenske revir.

– Mens antall helsvenske kull er uendret fra i fjor, er det påvist ett færre helnorsk kull og to færre kull i grenserevir. Det medfører at antall ulver beregnes litt lavere enn i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fortsatt over 500 ulver i Skandinavia

Hvor mange ulver det er i Sverige og Skandinavia beregnes ved å multiplisere antall påviste valpekull med 10. Metoden inkluderer både levende og døde ulver gjennom hele registreringsperioden.

– I vinter ble det estimert totalt 510 (95% CI = 403-663) ulver i Skandinavia med metoden, hvorav 450 i Sverige inkludert halvparten av grenserevirene. Det gir en liten nedgang på 30 individer i Skandinavia, men godt innenfor feilmarginen, forklarer Kindberg.

Gjennom vinteren ble det påvist til sammen 90 ulverevir i Skandinavia, hvorav 49 revir med en familiegrupper, 36 med et revirmarkerende par og fem revir med øvrig stasjonær ulv.

Betydelig nedgang i Norge

I Norge har vi som mål å registrere alle ulver som er innenfor landets grenser. I vinter ble det registrert totalt 89-92 ulver i helnorske revir og grenserevir eller på vandring i landet. 43-44 av dem med helnorsk tilhold og 46-48 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen. Det var en betydelig nedgang fra året før. Les mer i nyhetssak: Nedgang i den norske ulvebestanden

I disse tallene inngår 26 døde ulver som alle med ett unntak (skadefelling) er kjent avlivet ved lisensjakt.

– Når vi på tilsvarende måte som Sverige medregner halvparten av ulvene i grenserevir til den norske delen av bestanden, var det 66-68 ulver i landet, forklarer Kindberg.

Ekstrem innavl

Den gjennomsnittlige innavlskoeffisienten, som reflekterer innavlsnivået i den skandinaviske ulvebestanden, ble beregnet til 0,24 (± 0,10 SD) for vinterens familiegrupper, som er identisk med i fjor (0,24 ± 0,09 SD). Innavlsnivået er derfor fortsatt ekstremt høyt i den skandinaviske ulvebestanden.

– Selv om den finskrussiske immigranten i Setten-reviret fikk sitt andre kull i 2022, og stadig flere avkom til den finskrussiske tispa i det svenske Tiveden-reviret har begynt å yngle, trengs det nok flere ynglende immigranter før vi vil se en betydelig reduksjon i innavlsnivået, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I takt med at den finske ulvebestanden har ekspandert nordover, er det registrert et økende antall immigranter inn i Nord-Norge og Nord-Sverige, med potensiale for økt innvandring også til den reproduserende delen av bestanden i Skandinavia. 

Du kan lese hele rapporten fra vinterens overvåking av ulv i Skandinavia her: 
Svensson, L., Wabakken, P., Maartmann, E., Nordli, K., Flagstad, Ø., Danielsson, A., Hensel, H., Pöchhacker, K. & Åkesson, M. 2023. Inventering av varg vintern 2022- 2023. Bestandsovervåking av ulv vinteren 2022-2023. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2023. 65s

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge og Sverige:

  • Overvåkingen utføres årlig med felles metoder i begge land i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Informasjon fra radiotelemetri, andre forskningsdata og døde ulver brukes også når slik informasjon er tilgjengelig.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • I Norge har Rovdata ansvaret for overvåkingen av ulv, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Høgskolen i Innlandet (INN) ved Evenstad utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring og  sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige månedsrapporter og en endelig årlig statusrapport om ulvebestanden i Skandinavia. Rapporten utformes i samarbeid med SLU Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med høgskolen (INN) som underleverandør i utvalgte revir.

  • SNO og INN følger også opp tips fra publikum.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt i Norge blir analysert ved DNA-laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata