GO

 

Har dokumentert sju ulvekull i Norge og grenserevir

Det er så langt i vinter påvist fire kull med ulvevalper i helnorske revir og tre kull med ulvevalper i revir på begge sider av grensen mot Sverige. Totalt er det påvist 67-76 ulver innenfor landets grenser, men 17 av dem er dokumentert avlivet i perioden.

Har dokumentert sju ulvekull i Norge og grenserevir
Sporing av et ulvepar i Risberget-Ulvåa i Innlandet fylke i januar i år. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet-Evenstad.

Resultatene presentes i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens bestandsregistrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Ulvene i Norge og Sverige overvåkes hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Denne rapporten oppsummerer foreløpige resultater per 26. januar i år.

Fire helnorske kull

Overvåkingen har et spesielt fokus på å registrere antall ulvekull som ble født i 2023, siden dette er grunnlaget for dagens bestandsmål og forvaltning av ulv. 

Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka.

Det er også påvist at det ble født valpekull i to dokumenterte og ett svært sannsynlig grenserevir. Kynna og Fjornshöjden er dokumenterte grenserevir, mens det i Rotna gjenstår noe DNA-analyser før endelig avklaring av grensestatus.

– Familiegruppene i Rafjellet og Fjornshöjden er siden felt under lisensjakta for ulv innenfor ulvesonen. Det samme gjelder et ulvepar i Rømskog. Siden bestandsovervåkingen påviser status for ulv i Norge fra 1. oktober, tas også døde individer med i oversiktene, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det er foreløpig ingen dokumentasjon på valpekull i Mangenreviret i Innlandet og Akershus. Det samme gjelder for grenserevirene Kymmen og Boksjø.

67-76 påviste ulver

Totalt er det så langt i vinter påvist 67-76 ulver i Norge, hvorav 39-46 med helnorsk tilhold og 28-30 på begge sider av grensen mot Sverige. De aller fleste er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Akershus/Oslo og Østfold.

Utenfor disse fylkene er det dokumentert én ulv i Pasvik i Finnmark. Det er også registrert skader på sau og tamrein i henholdsvis Trøndelag og vest i Finnmark som sannsynligvis er forårsaket av et par enkeltulver.

17 døde ulver

17 av ulvene er dokumentert døde i perioden, hvorav 14 på lisensjakt innenfor ulvesonen, 2 på lisensjakt utenfor sonen, og én ulv som ble avlivet etter å ha blitt påkjørt innenfor sonen i desember i fjor.

– Når de 17 døde ulvene trekkes fra gjenstår 50-59 ulver, hvorav 30-37 ulver foreløpig klassifisert med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet.

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet viser foreløpig status pr. 26 januar for helnorske og svensk-norske ulverevir vinteren 2023-24. Kart: Rovdata

Du kan bidra!

Det gjenstår fortsatt mye sporing, DNA-innsamling og annet registreringsarbeid før kartleggingen av ulv i Norge denne vinteren avsluttes 31. mars.

Et av hovedmålene med publiseringen av denne foreløpige statusrapporten er å vise publikum og forvaltning hvor det trengs mer informasjon.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på app eller internett (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha fått valpekull i 2023, men også for å avklare om det lever ulver i revir på tvers av riksgrensen, sier Jan Huseklepp Wilberg, ansvarlig for ulveovervåkinga hos SNO.

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia for vinteren 2023-2024 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2024.

Du kan følge med på ulver som registreres på DNA i Norge i Rovdatas ulveteller (lenke), som oppdateres fortløpende gjennom vinteren.

Les hele den foreløpige statusrapporten for ulv i Norge pr. 26. januar her:
Ulv i Norge pr. 26. januar 2024. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2023-2024. Rapport 2. 
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør, og i samarbeid med SNO i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2023-24:  Østmarka, Julussa, Varåa, Trysil øst, Ulvåa med Hernes og Kynna.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata