GO

 

Vinterens rovdyrovervåking er i gang!

Snøen har ankommet flere steder i landet. Det betyr at det igjen er mulig å spore gaupe og ulv. Du kan bidra i rovdyrovervåkingen ved å melde fra om observasjoner eller funn av skit og hår til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

Vinterens rovdyrovervåking er i gang!
Registreringene av familiegrupper av gaupe pågår fram til slutten av februar. Da er det parringstid, og det kan være vanskelig ei hunngaupe med unge(r) og voksne hanner og hunner som går sammen. Foto:www.viltkamera.nina.no

Det gjøres hver vinter et omfattende arbeid med å registrere ulver og familiegrupper av gaupe i landet fra 1. oktober. Ved årsskiftet starter også overvåkingen av jerv.

Statens naturoppsyn (SNO) er ute i felt og registrer artene, men mottar også observasjoner, tips og prøver fra publikum, som utgjør et viktig bidrag til rovdyrovervåkingen rundt omkring i landet.

I tillegg til direktekontakt med SNO, anvendes publikumsløsningen Skandobs på app og internett (lenke) til innmelding av observasjoner.

Gode bestandstall er viktig

I Skandinavia brukes snøen om vinteren til å spore individer og flokker med rovdyr, og til å påvise ungekull. Ved å følge spor finner vi også ekskrementer som samles inn for DNA-analyser.

– Rovdata arbeider for at vi skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag om de store rovdyrene i Norge. Tips fra publikum om rovdyrobservasjoner, spor og skit bidrar til økt kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata. 

Ring SNO eller bruk Skandobs

Stortinget har vedtatt konkrete politiske målsetninger (bestandsmål) for store rovdyr i Norge, og de er basert på hvor mange kull som fødes årlig. Overvåkingen er derfor mest rettet mot å registrere dette.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om observasjoner direkte til en lokal rovviltkontakt i SNO (Kontakt statens naturoppsyn - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)) 

I det skandinaviske rapportsystemet Skandobs kan man dele observasjoner, enten skjult eller offentlig. Når det legges inn viktige observasjoner for overvåkingen, som av ulv eller familiegrupper av gaupe, vil det automatisk gå et varsel til SNO. 

Du kan også samle inn skit- og hårprøver og overlevere til SNO. Alt du trenger er en ren plastpose. Les mer om hvordan du kan gå fram i denne nyhetssaken: Bli med på overvåkingen av brunbjørn! (rovdata.no)

Innsamlede DNA-prøver fra publikum er et viktig bidrag til overvåkingen av ulv, jerv og bjørn:

Registrerer utover vinteren

På ulv pågår det sporinger på snø og innsamling av ekskrementer, urin og hår for DNA-analyser fram til 31. mars, og målsettingen er å registrere alle ulver i landet.

På gaupe pågår det registrering av flere gauper som går sammen, såkalte familiegrupper av gaupe, som består av ei hogaupe med unger, fram til slutten av februar. Rundt månedsskiftet starter parringstiden for gaupe og det blir vanskeligere å skille familiegrupper fra to eller flere voksne individer som går sammen. 

For jerv gjennomføres det innsamling av ekskrementer, hår og urin for DNA-analyser. Hver vinter, vår og sommer pågår også en hiregistrering av jervekull. Brunbjørnen ligger i hiet om vinteren, men overvåkes årlig gjennom en nasjonal innsamling av ekskrementer og hår for DNA-analyser.

Lager oversikter med bestandstall

– Forrige vinter ble det påvist 71.5 familiegrupper av gaupe i Norge, og estimert at det var 351-491 individer i landet. Det ble påvist 6 ulvekull etter deling av kull i grenseområder med Sverige, og totalt 89-92 ulver, hvorav 43-44 kun i Norge. Fra DNA-innsamlingen på jerv ble det estimert at den norske delen av den skandinaviske jervbestanden var 349-391 individer, forteller Kindberg.

Rovdata har samlet bestandstatus for de fire store og kongeørn i denne figuren:

Her kan du lese mer om hvordan du kan bidra i rovdyrovervåkingen (lenke)
 

Fakta om vinterens rovdyrovervåking:

  • Overvåkingen av gaupe og ulv startet 1. oktober, mens jerveovervåkingen starter ved årsskiftet.
  • Du kan bidra ved å melde fra om observasjoner til en lokal rovviltkontakt i SNO eller i Skandobs.
  • Overlevering av hår- og skitprøver avtales med SNO.
  • Rovdata bruker alle data fra vinteren til å oppsummere status for artene i årlige rapporter.
  • Overvåkingen utføres gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata