X
GO

Ulv i åtte fylker

Publisert 21.12.2012

Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.
Ulv Foto © Kjartan Trana
Ulv Foto © Kjartan Trana

Det viser en fersk rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir en foreløpig oversikt over funn av ulv i Norge i vinter.

Flest i Hedmark

Arten er registrert fra Sør-Trøndelag i nord til Agderfylkene i sør, og de aller fleste individene er påvist i Hedmark fylke. Av totalt 40 til 44 individer som er påvist i Norge er 33 til 35 påvist i Hedmark.

– De resterende sju til ni ulvene er registrert i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark, vurderer det som svært sannsynlig at ulv også har fast tilhold innenfor minst to områder av Østfold fylke.

– Det har kommet inn meldinger fra Rømskog og Halden, men flere av meldingene har kommet inn for seint til å kunne følges opp på sporsnø. Samtidig har snøforholdene generelt vært dårlige i dette fylket, forklarer Wabakken.

Har funnet to valpekull

Det er så langt denne sporingssesongen påvist to ulvekull som er født i helnorske revir. Disse er registrert i revirene Slettås og Julussa, som begge er i Hedmark fylke. I Slettås er det hittil i år påvist sju ulver mens det i Julussa er påvist åtte til ni dyr.

– Ulvene i Slettåsreviret er så langt i vinter kun registrert innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, som ble vedtatt av Stortinget i 2004. Ulvene i Julussareviret er påvist hovedsakelig utenfor ulvesonen øst for Glomma, og for det meste i kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, sier Kjørstad.

Stortinget har vedtatt et mål om at det skal fødes tre valpekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år.

– Målet ble nådd både i fjor og året før med tre kull begge årene, men vi vet foreløpig ikke om målet er nådd også i år, sier Kjørstad.

Leter etter flere kull

Kartleggingen av valpekull og antall ulver i Skandinavia foregår hver vinter i perioden fra 1. oktober og fram til 28. februar. Det er derfor mye som fortsatt gjenstår av vinterens bestandsovervåking, og det er mulig at det er født flere helnorske valpekull i år som foreløpig ikke er påvist.

Ifølge Wabakken er sannsynligheten for å finne nye valpekull størst i Aurskogsreviret øst i Akershus fylke og i Kynnareviret i østre deler av Elverum, Våler og Åsnes kommuner.

–Områdene nord for Trysilveien i Elverum kommune er også interessante i forhold til mulig yngling i år, legger han til.

Skutt under lisensjakt

Tre av ulvene som er påvist i vinter er felt under lisensjakt i Norge. I tillegg er to ulver påskutt og skadd to steder i Hedmark i oktober under samme jakt. Disse to individene er ikke funnet igjen, men ved hjelp av DNA-analyser av blod og hår har overvåkingen kunnet slå fast at dette var to ulike hannulver.

– Det er nå avklart ved DNA-analyser at ingen av de to skadeskutte ulvene var de samme som senere ble felt under lisensjakt, sier Wabakken.

Ønsker tips fra publikum

Denne foreløpig siste statusrapporten fra overvåkingen av ulv gir en oversikt over funn som er gjort hittil denne sesongen. Nye resultater vil bli rapportert av Rovdata etter hvert som arbeidet skrider fram.

Kjørstad i Rovdata håper at alle som gjør observasjoner av ulv, eller spor og andre sportegn etter disse, melder i fra om dem til Høgskolen i Hedmark, Statens naturoppsyn eller på Rovdatas webbaserte rapporteringsløsning på www.rovdata.no. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at det er født valpekull i år.

– Nye meldinger og omfattende sporinger på snø vil sammen med DNA-analyser av genetisk materiale bidra til å utfylle oversikten i de kommende statusrapporter utover vinteren, sier Kjørstad.

Du kan lese hele rapporten fra Rovdata her:
Ulv i Norge pr. 15. desember 2012. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2012/2013 Rapport 2

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 23.12.2012 16.11.17