GO

Færre jervekull i Skandinavia

Publisert 01.11.2019

Det er i år påvist 165 kull med jervevalper i Norge og Sverige. Det er en nedgang på ni prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig har antallet jerver økt i begge land.

Jervekull påvist i Finnmark i år. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)
Jervekull påvist i Finnmark i år. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)

Mens det i fjor ble påvist 182 jervekull i begge land, som var en oppgang på 33 prosent fra året før, har antall skandinaviske kull i år gått litt ned igjen.

– Nedgangen i Skandinavia skyldes at det er påvist 16 prosent færre kull i Sverige i år. Påviste kull i Sverige har gått ned med 20 kull, fra 124 til 104, sammenlignet med i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Over bestandsmålet

Jervebestanden er overvåket med felles metoder i begge land siden 2014. Feltarbeidet utøves av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, i tett samarbeid med samebyene i reinbeiteområdene. Alle resultater lagres i Rovbase.

– I Norge er det påvist en økning i antall påviste kull på fem prosent, fra 58 til 61 kull, og bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt, forteller Kindberg.

Les mer i egen nyhetssak: 61 jervekull påvist i år

Over 1000 voksne jerver

Selv om antall kull går ned , har det blitt flere voksne jerver i Skandinavia siden i fjor. Hvor mange voksne jerver det er i bestanden beregnes ut fra hvor mange tisper som føder valper. Siden det varierer mellom år hvor mange tisper som føder valper, anvendes et treårig snitt av antall påviste jervekull (perioden fra 2017 til 2019).

– Bestanden i Skandinavia består i år av 1011 voksne jerver på ett år eller eldre i Skandinavia, som er noe høyere enn i fjor. 332 av individene er i Norge, en økning på sju prosent fra i fjor, mens den svenske populasjonen er beregnet til 679 voksne dyr, opp 16 prosent fra i fjor. Sverige havner dermed over nivået for "gynnsam bevarandestatus", som er minst 600 individer, avslutter Kindberg.

Årets feltmateriell er kvalitetssikret av Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige, og deretter samlet i en felles rapport.

Les hele rapporten her:

Höglund, L., Mattisson, J. & Tovmo, M. 2019. Inventering av järv 2019. Bestandsovervåking av jerv i 2019. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2019. 30 s.

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes derfor med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelsene.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktperson i Rovdata:

Sist oppdatert: 04.11.2019 22.03.12