GO

Fortsatt økende antall ulv registrert i Norge

Publisert 15.05.2018

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som i vinter, men det er kun en liten oppgang fra i fjor. Samtidig er det aldri før skutt like mange ulver ved lisensjakt i Norge som i vinter.

Ulv i Kynnareviret i august i fjor. Foto: viltkamera.nina.no
Ulv i Kynnareviret i august i fjor. Foto: viltkamera.nina.no

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Gode sporingsforhold

Det er i vinterens registreringssesong påvist 115-116 ulver i Norge, mot 105-112 i fjor vinter. 70-71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 av dem hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Av de 70-71 helnorske ulvene er 27 avlivet ved lovlig felling og én er funnet død av annen årsak.

– Mye snø ga særs gode registreringsforhold i vinter, og resultatene gir et godt bilde av ulvebestanden i Norge. Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver innenfor Norges grenser som i vinter, og nesten samtlige individer som ble registrert gjennom sporingene ble også påvist gjennom DNA-analyser av innsamlede prøver i Norge og Sverige. Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Flere ulver og kull registrert: Figuren viser utviklingen i antall individer og valpekull i Norge og grenserevir i perioden fra 1998/99-2017/18.

Du kan følge med på DNA-registreringen av ulv i ulvetelleren.(lenke) Denne viser at det i vinter ble registrert totalt 104 ulver på DNA i Norge, hvorav 70 i helnorske revir eller på vandring i Norge og 34 i grenserevir. Ytterligere 11 ulver ble registrert på DNA i grenserevir, men bare på svensk side av riksgrensen.

Flest ulv i ulvesonen

De fleste ulvene er påvist i eller i kort avstand til forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen), som er i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

– Det er kun påvist én ulv i Norge utenfor disse fylkene, og den ser ut til å ha vært stasjonær på grensen mellom Oppland og Hedmark siden i fjor sommer fram til den ble skutt i mars. Ulv var med andre ord konsentrert til en begrenset del av Norge og cirka 90 prosent av Norges landareal var i praksis uten ulv i vinter, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

De fleste ulverevir ble også påvist helt eller delvis innenfor ulvesonen, bortsett fra Koppangsreviret, der et ulvepar ble avlivet ved lisensjakt før jul. Som forrige vinter ble det påvist ulv i ti revir på tvers av riksgrensen, der det i vinter var fem ynglinger og fem revirmarkerende par.

Over bestandsmålet

Stortingets nåværende bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

Med åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir ble det nasjonale bestandsmålet for ulv bestemt av Stortinget oppnådd med god margin i vinter. Ett kull i grenserevir skal ifølge reglene telles likt som 0,5 kull i hvert av landene.

– Totalt ga dette 10,5 ulvekull i Norge i 2017, en oppgang på tre fra 7,5 i 2016. Det er i vinter påvist flere kull i helnorske revir og færre kull i grenserevir sammenlignet med året før, forteller Kindberg.

Rekordstor lisensjakt

Samtidig er det i vinter felt flere ulver i Norge ved lisensjakt enn noen gang tidligere. Lisensjakt er den vanligste dokumenterte dødsårsaken for ulv i Norge i vinterhalvåret. I vinter ble det for første gang åpnet for lisensjakt også innenfor norsk ulvesone.

– Det ble til sammen avlivet 24 ulver under vinterens lisensjakt, alle i Hedmark fylke. Når man trekker fra de til sammen 28 ulvene som er kjent døde i vinter, gjenstår det 87-88 ulver med helnorsk tilhold eller i grenserevir. Dette er litt færre enn de 89-95 ulvene som gjensto per april forrige vinter, da 12 avlivede ulver var trukket fra, forklarer Kindberg.

Felte genetisk viktig ulv

Fordi den skandinaviske ulvebestanden er ekstremt innavlet, klassifiseres nye immigranter av ulv fra øst og deres førstegenerasjons avkom (såkalte F1-individer) for genetisk viktige. Disse ulvene kan tilføre nye gener som kan redusere graden av innavl. Det ble i vinter kun påvist én slik ulv med helnorsk tilhold og denne ble skutt ved lisensjakt.

– Tispa i Koppangsparet som 25. oktober ble skutt under lisensjakt i Stor-Elvdal kommune, var en slik genetisk viktig ulv, et såkalt F1-individ. Hun var datter av en ny finsk-russisk ulv i det nå oppløste Tunturi-reviret i Sverige, forklarer Wabakken hos Høgskolen i Innlandet.

Les hele rapporten her:

Ulv i Norge pr. 30. april 2018. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2017-2018. Rapport 4.

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge, Sverige og totalt i Skandinavia vinteren 2017-2018 er ferdigstilt i fellesskap med svenske kollegaer til 1. juni 2018.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 18.05.2018 09.38.55