GO

Har registrert to nye ulverevir

Publisert 08.02.2018

Ulveovervåkinga pågår for fullt og det er siden forrige foreløpige statusrapport i januar registrert to nye ulverevir i Norge. Det ene er helnorsk, har fått navnet Deisjøen og er påvist innenfor ulvesonen i Åmot kommune og sørøstlige deler av det gamle området til Julussaflokken.

Ulvespor i Brännan reviret, i Rømskog på norsk side. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)
Ulvespor i Brännan reviret, i Rømskog på norsk side. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

De ferske resultatene presenteres av Rovdata i en ny foreløpig statusrapport per 6. februar fra vinterens overvåking.

– Det er registrert to revirmarkerende ulver i Deisjøreviret i Hedmark. Tispa, som er et halvannetårig tidligere avkom fra Julussa, har vært stasjonær i området fra i høst, mens hannen har innvandret fra Juvberget. Disse to ulvene har nå etablert revir og er så langt påvist i den sørøstlige delen av det gamle reviret til Julussaflokken, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det er i vinter registrert seks ulver i Julussaflokken, der lederparet og tre av fire årsvalper er avlivet ved lisensjakt.

Det andre nye reviret er et grenserevir, det såkalte Brännan-reviret, som er nyetablert i vinter. Det nye ulveparet, en hann fra Glaskogen og ei tispe fra Magnor, bruker østlige deler av Rømskog i tillegg til områder på svensk side av grensen. 

107-110 ulver så langt

Til sammen har man så langt i vinter registrert 107-110 ulver med revirtilhold helt eller delvis innenfor Norges grenser. 69-72 av ulvene er registrert med helnorsk tilhold, hvorav 23 nå er skutt ved lisensjakt. 29 er registrert tilhold i grenserevir, mens ni ulver fortsatt har usikker grensestatus.

Åtte helnorske ulvekull påvist

Det er så langt registrert ulvekull i de åtte helnorske revirene Mangen, Letjenna, Østmarka, Hobøl, Kynna, Slettås, Osdalen og Julussa. Det er også påvist kull i de fire grenserevirene Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Dessuten er det født et ulvekull i Boksjøreviret, som mest sannsynlig også er et grenserevir.

– Data fra merkede ulver viste at Slettås i fjor var et grenserevir, og vi har holdt åpent for at Slettåsflokken også i vinter bruker områder på svensk side av grensen. Samtlige sporinger og telemetridata viser imidlertid at flokken så langt i vinter holder seg godt inne på norsk territorium, og vi har derfor denne vinteren nå foreløpig valgt å klassifisere Slettås som et helnorsk revir, forklarer Kindberg.

Kun ulv i fylker med ulvesone

Det er i vinter fortsatt ikke påvist ulv i Norge utenfor ulvesonefylkene Hedmark, Akershus og Østfold. Dette innebærer at det hittil i vinter ikke er påvist ulv i de 15 andre fylkene som utgjør mer enn 90 prosent av Norges landareal. Forrige gang var da den enslige ulvetispa, som tok livet av flere hundre sauer sist sommer, ble skutt. Lenke til nyhetssak: Felt ulvetispe var kjent sauedreper

– Det er aldri før dokumentert så mange ulver i sørøst-Norge i nyere tid som nå, men det er ikke registrert noen ellers i landet. Ulv i Norge er med andre ord konsentrert til begrensede arealer med relativ høy tetthet av ulv, sier Petter Wabakken, prosjektleder for Høgskolen i Innlandet.

91 ulver registrert med DNA

I Rovdatas ulveteller er det per 6. februar lagt inn 91 individer registrert med DNA-analyser av prøver. Du kan se siste status på ulv registrert med DNA i ulvetelleren. (lenke).
Forskjellen i forhold til det totale antallet registrerte ulver (107-110) skyldes først og fremst at ulvetelleren kun lister opp individer som er registrert i Norge med DNA-analyser, mens det foreløpige antall registrerte ulver i vinter også inkluderer ulver i grenserevir som hittil kun er registrert fra DNA på svensk side av grensen.

Ditt bidrag er viktig

Den offisielle ulveregistreringen varer hovedsakelig fram til 31. mars, og man ønsker fortsatt tips fra publikum om observasjoner av ulv.
Publikum over hele landet kan bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO). Du finner kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO her. (lenke).

Siste statusrapport med foreløpige resultater fra vinterens overvåking finner du her! (lenke)
Du kan også se tidligere foreløpige statusrapporter her. (lenke)

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 08.02.2018 17.20.13