GO

Har dokumentert 13 ulvekull så langt

Publisert 11.01.2018

I løpet av vinterens registreringssesong av ulv er det så langt dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju kull er registrert i helnorske revir. Det nasjonale bestandsmålet for ulv synes dermed å være oppnådd med god margin i 2017.

Ulvevalp i Letjennareviret, Elverum. Foto: Robert Huldt
Ulvevalp i Letjennareviret, Elverum. Foto: Robert Huldt

– Vi har hatt en meget bra start på registreringssesongen med mye snø på bakken. Det har gitt oss god oversikt over revir og antall ulv relativt tidlig i sesongen. Med 13 registrerte ulvekull per 9. januar, hvorav minst sju helnorske, kan det per i dag se ut til at man for 2017 kommer til å havne et stykke over det nasjonale bestandsmålet på ulv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Minst sju helnorske kull

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Feltmannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet (INN) har så langt i vinter påvist ulvekull i de sju helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Kynna i Hedmark, samt i revirene Mangen i Akershus og Hedmark, Østmarka i Akershus, og Hobøl i Østfold.

Det er i tillegg påvist ulvekull i de fire grenserevirene Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Man har også registrert kull i revirene Slettås og Boksjø, men her gjenstår det å få sikker dokumentasjon på om disse er helnorske revir eller grenserevir.

97-98 ulver så langt

Feltmannskapene har registrert 97-98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88-92 påviste individer per 8. desember.

– Vi har så langt registrert 56-57 ulver med helnorsk tilhold, 25 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen, mens 16 ulver fortsatt har usikker grensestatus. Per 9. januar er 21 av ulvene felt under lisensjakt og alle er felt i Hedmark fylke, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I revirene Osdalen og Julussa var det skutt 15 ulver per 9. januar 2018.

Gjennom DNA-analyser av prøver fra ulv som er samlet inn på norsk areal har man så langt påvist 73 ulver. Du kan se siste status på ulv registrert med DNA i ulvetelleren. (lenke)

Revirmarkerende par

Det er så langt registrert to helnorske revirmarkerende par, hvorav ett i Koppang, som ble felt under lisensjakt i oktober, og ett i Gräsmark, begge i Hedmark fylke. Det er i tillegg registrert to ulver sammen i Elvdal i Hedmark som kan være et revirmarkerende par. Det samme gjelder i Aurskog i Akershus.

I områdene inn mot svenskegrensen gjenstår det å få sikker dokumentasjon på grensestatus til de revirmarkerende parene i Flisdalen og Rømskog. I Varåa i Hedmark og Värmland har man registrert to ulver som kan være et revirmarkerende par.

Det er også påvist 11 enslige individer, de aller fleste i Hedmark.

Få ulver utenfor ulvesonen

Etter at vinterens registreringer ble påbegynt 1. oktober i fjor er det ikke påvist noen ulver andre steder i Norge enn i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold. Ulvene som til nå er påvist er alle begrenset til disse tre fylkene og de fleste av dem med tilhold innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen) i de samme fylker. 

Publikum over hele landet kan bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO). Du finner kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO her. (lenke)

Overvåkingen av ulv gjennomføres hvert år over hele landet i perioden hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars. Metodene som anvendes er for det meste sporing på snø og innsamling av ekskrementer, urin, hår og løpeblod for DNA-analyser. Data fra radiomerkede ulver er også verdifulle i bestandsovervåkingen.

Foreløpige tall

Vi gjør oppmerksom på at resultatene som presenteres i overvåkingssesongen er foreløpige og kan endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang og ny informasjon kommer til.

– Videre sporinger og DNA-analyser utover vinteren vil gi et enda sikrere bilde av antall ulvekull i grenseområdene og hvor revirgrensene går, avslutter Kindberg.

Siste statusrapport med foreløpige resultater fra vinterens overvåking finner du her! (lenke)
Du kan også se tidligere foreløpige statusrapporter her. (lenke)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.01.2018 14.18.21