GO

Har påvist 84-91 ulver i Norge

Publisert 16.02.2017

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist 84-91 ulver i landet og grenserevir. 38 av disse er kun registrert i Norge.

Illustrasjonsfoto ulv: Kjartan Trana/Rovdata
Illustrasjonsfoto ulv: Kjartan Trana/Rovdata

Ulvene er registrert gjennom omfattende sporinger på snø, DNA-analyser av innsendte prøver, informasjon om døde ulver og mer tilfeldige ulvemeldinger som er kvalitetssikret.

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har hovedansvaret for feltarbeidet på ulv, på oppdrag fra Rovdata. Høgskolen i Innlandet er underleverandør til feltarbeidet og sammenstiller og rapporterer også resultatene fra felt blant annet i vedlagte rapport til Rovdata.

Foreløpige tall

– Det er så langt registrert 84-91 ulver i landet og grenserevir, og 38 av disse er kun registrert i Norge. Siden forrige statusrapport i midten av desember har feltarbeidet gitt bedre oversikt over antall ulver og ulverevir, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Det er viktig å huske at overvåkingen pågår fremdeles og at dette er foreløpige data og tall, som vil kunne endre seg. En endelig oversikt over antall ulver i Norge vil være klar til 1. juni i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Åtte av de registrerte ulvene har blitt avlivet under perioden.

Tre helnorske ulvekull

Det er i vinter foreløpig påvist at det ble født ulvekull i de helnorske ulverevirene Osdalen, Julussa og Letjenna i 2016.

– Letjenna er så langt kun påvist innenfor ulvesonen, mens Osdalen og Julussa er registrert både innenfor og utenfor sonen. Dessuten er det påvist et kull i Aurskogsreviret i Akershus, men her er revirgrensene og eventuelt norsk-svensk tilhold uavklart (hittil kun én sporing med DNA-funn), sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet.

– I tillegg er det registrert ulvekull i grenserevirene Varåa, Juvberget og Slettås. Sannsynligvis i Skillingmark og muligens i Rotna kan det være født ulvevalper i 2016, men her behøver vi mer sporing og DNA-analyser før vi kan konkludere, fortsetter han.

Det avlivede Spekedalsparet er det eneste revirhevdende paret som i sin helhet var påvist utenfor ulvesonen.

Har endret revirstatus

Slettåsreviret var tidligere i vinter kun sporet på norsk side av grensen, men data fra forvaltningsmerkingen av flokken, viser at Slettåsulvene, som også i enkelte år tidligere, bruker et lite område på svensk side av riksgrensen.

– Rovdata har ingen ting med miljøforvaltningens pågående merking av ulv å gjøre. Når data fra felt viser at ulvene har vært innom Sverige, vil likevel slik relevant informasjon for overvåkingen bli overlevert til oss, forklarer Kindberg.

Overvåkingen fortsetter

Overvåkingsesongen på ulv varer i hovedsak til 31. mars, men revirgrenser kartlegges til ut april. De foreløpige statusrapportene er ment å gi et innblikk i arbeidet som er utført så langt og hva som er registrert, i tillegg til å synliggjøre områder som vil kreve mer feltarbeid og områder der det eventuelt kan være ulver som hittil ikke er påvist. Neste foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga er ventet 15. april.

Meld fra om observasjoner

Publikum kan bidra i overvåkingen av ulv, og Rovdata oppfordrer alle til å dele observasjoner, spor og sportegn. De kan meldes inn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (tidligere Hedmark) eller via rapportsystemet Skandobs på internett og app.

– Vi vil vurdere alle observasjoner og følger opp med undersøkelser i felt der hvor dette er hensiktsmessig, sier Lars Bendik Austmo, leder for rovviltseksjonen i SNO.

En endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2016-2017 er sammen med svenske kollegaer planlagt ferdigstilt til 1. juni 2017.

Les den andre foreløpige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking her:
Ulv i Norge pr. 15 februar 2017. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2016-2017. Rapport 2.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 16.02.2017 16.08.08