GO

Foreløpige tall tyder på færre jervekull

Publisert 21.07.2016

Det er så langt i år meldt inn 45 jervekull i Norge til Rovdata, og det er en betydelig nedgang fra 65 kull i fjor. Bestanden er likevel trolig også i år over det nasjonale bestandsmålet. Rovdata presiserer at dette er foreløpige tall.

Morten Kjørstad/Rovdata
Morten Kjørstad/Rovdata

Årets feltregistrering av jervekull i Norge pågår fortsatt, og det gjenstår også en kvalitetssikring av datamaterialet av Rovdata. Den foreløpige jervestatusen tyder imidlertid på at antall kull har gått ned fra i fjor.

45 jervekull

– Feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO) har så langt i år registrert 45 jervekull i landet, og det er 20 færre enn det totale antall som ble registrert i hele fjor. Bestanden er likevel trolig over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har bestemt. Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Han presiserer at antallet registrerte kull kan endre seg, siden det fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart.

Hvor er jervekullene registrert? Hold deg løpende oppdatert i Rovdatas jerveteller!

Sju hiuttak

Jerven føder valper i februar og i begynnelsen av mars måned. Det meste av registreringsarbeidet blir utført på slutten av vinteren og utover våren mens det er snø på bakken, men i noen tilfeller blir det også utført kontroller på barmark.

– Vi vil gjennomgå datamaterialet og komme tilbake med en endelig rapport med kvalitetssikrede tall over antall registrerte jervekull 1. oktober i år, avslutter Kindberg.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det så langt gjennomført hiuttak av 7 av de 45 registrerte jervekullene. Det er tatt ut fem tisper og 13 valper. 

Fjorårets 65 jervekull tilsvarte en bestand på omtrent 340 dyr.

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Prøvene som er samlet inn i Nord-Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Prøvene fra resten av landet blir analysert ved Uppsala universitet i Sverige.
  • Analysesvarene fra de to laboratoriene blir sammenstilt og rapportert i en felles rapport fra Rovdata.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 21.07.2016 13.45.33