GO

Markant økning i antall ulver i Norge

Publisert 01.06.2016

Resultatene fra vinterens overvåking av ulv er klare og de slår fast at det i vinter var omtrent dobbelt så mange helnorske ulver som forrige vinter. Det norske bestandsmålet ble også nådd med god margin i 2015.

De to gjenværende ulvevalpene i Østmarkareviret ble fotografert av et viltkamera i Lørenskog 13. april i år. Foto: http://viltkamera.nina.no/
De to gjenværende ulvevalpene i Østmarkareviret ble fotografert av et viltkamera i Lørenskog 13. april i år. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Resultatene presenteres i en fersk statusrapport fra overvåkingen av ulv i Skandinavia vinteren 2015-2016. Rapporten er laget av Høgskolen i Hedmark og svenske Viltskadecenter på oppdrag fra Rovdata i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Ulv overvåkes årlig med felles metoder i begge land, i perioden fra 1. oktober til 31. mars. De endelige resultatene presenteres i en felles rapport 1. juni.

Norsk bestandsmål er nådd

– Det er i vinter registrert til sammen sju valpekull i ulveflokker (familiegrupper) med helnorsk tilhold, i revirene Osdalen, Julussa, Letjenna, Slettås, Flisdalen, Mangen og Østmarka. Seks av dem er født i revir som er mer enn femti prosent innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen). Det norske bestandsmålet på tre årlige helnorske ulvekull innenfor sonen er derfor nådd, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Sju helnorske kull er ett flere enn det Rovdata kunne presentere fra siste foreløpig statusrapport om ulv i midten av april i år, og det er ny rekord (Les nyhetssak: Har bekreftet seks helnorske ulvekull)

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til revirgrensene til flokken i Flisdalsreviret, der det i lange perioder har vært barmark i vinter. Men ingen av vinterens sporinger der har krysset riksgrensen og da heller ingen revirhevdende lederdyr fra flokken er registrert på DNA i nabolandet, har reviret blitt klassifisert som helnorsk i 2015/2016, fortsetter han.

Flere ulver på norsk areal

Det er også registrert markant flere ulver i landet i vinter sammenlignet med året før, nesten alle med tilknytning til ulvesonen. I vinterens overvåkingsperiode ble det påvist 65-68 ulver som kun oppholdt seg i Norge og i tillegg ble minst 25 ulver påvist på begge sider av riksgrensen, mot 33-35 helnorske ulver og minst 40 i grenserevir forrige vinter.

– Det betyr at det til sammen var 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold på norske arealer nå i vinter, mot cirka 75 ulver vinteren før. Antallet helnorske ulver er omtrent doblet siden i fjor, mens antall grenseulver er noe redusert, utdyper Kindberg.

Økt voksenoverlevelse

Økningen i antall ulver og antall valpekull i Norge skjer året etter at det vinteren 2014-2015 kun ble registrert to helnorske ulvekull, da bestandsmålet på ulv ikke ble oppnådd for første gang på fem år. Økningen skyldes mest sannsynlig en kombinasjon av at det har blitt flere ulver i Sverige de siste årene, og at det i Norge den siste toårsperioden er registrert høyere overlevelse blant etablerte, kjønnsmodne ulver. Disse har dermed fått anledning til å produsere valper.

– Kun én voksen revirmarkerende ulv i par eller flokk er forsvunnet fra de helnorske ulverevirene i løpet av den siste toårsperioden. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med de åtte revirhevdende ulvene som forsvant sporløst i løpet av den foregående toårsperioden, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Hedmark, Evenstad.

Tyder på nedgang i Skandinavia

Totalt er det bekreftet født 43 valpekull i Skandinavia i 2015, hvorav 32 i Sverige, fire i grenserevir og de nevnte sju i Norge.

– Selv med en markant økning i antall registrerte kull i Norge siste sesong, er det totale antall kull i Skandinavia redusert med tre siden 2014. Nedgangen skyldes at det ble påvist nær 20 prosent færre kull i Sverige i vinter sammenlignet med forrige vinter, sier Wabakken.

Beregninger basert på antall ynglinger i 2015 antyder en redusert bestandsstørrelse i Skandinavia som helhet, men Wabakken anbefaler at man tolker disse data med varsomhet.

– Etter en vekst på 60 dyr fra vinteren 2013-2014 til vinteren 2014-2015, har bestanden tilsynelatende avtatt med 30 dyr fra cirka 460 individer forrige vinter til cirka 430 dyr nå sist vinter. Det er imidlertid vanskelig å si med sikkerhet om denne nedgangen er reell, fordi slike trender bør vurderes over flere år, og ikke kun mellom enkeltår, presiserer Wabakken.

(Saken fortsetter under kartet)

 
Kartet gir en oversikt over ulveflokker og par som er registrert i Skandinavia vinteren 2015/2016. Kart: Rovdata

 

Fire finskrussiske immigranter

I løpet av vinterens kartlegging ble det påvist fire nye finskrussiske ulver i Skandinavia, og alle var hanner. Slike individer er genetisk viktige, fordi de kan tilføre nytt arvemateriale til den skandinaviske ulvebestanden, som er sterkt innavlet. Tre av de fire døde i løpet av vintersesongen, mens den fjerde overlevende etablerte seg med partner i et revir i Dalarnas län.

– Hvis finskrussiske immigrantulver får valper, kan det bidra til å redusere innavlsnivået, som er viktig for den langsiktige levedyktigheten til bestanden, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Døde ulver

Under registreringsperioden for ulv fra 1. oktober til 31. mars ble det påvist 42 døde ulver i Skandinavia, hvorav 33 i Sverige og ni i Norge.

– Av de ni døde ulvene i Norge ble seks skutt under lisensjakt utenfor norsk ulvesone, én ble avlivet ved skadefelling, én ble skutt illegalt og én døde av ukjente årsaker, avslutter Kindberg.

Du kan lese hele statusrapporten fra vinterens overvåking av ulv her:
Bestandsovervåking av ulv vinteren 2015-2016. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia 1 – 2016.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.

  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 09.06.2016 13.25.37