GO

Har påvist tre helnorske ulvekull

Publisert 17.12.2015

Vinterens overvåking av ulv i Skandinavia er i gang og så langt er det påvist tre ulvekull født i helnorske revir i 2015. Det er imidlertid for tidlig å si om det norske bestandsmålet for ulv er nådd.
Illustrasjonsfoto ulv. Foto: Arne Nævra. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag naturpark
Illustrasjonsfoto ulv. Foto: Arne Nævra. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag naturpark

Overvåkingsperioden på ulv i Norge og Sverige starter 1. oktober hvert år og varer ut mars måned. Den har fokus på å registrere ulveflokker, par, årets valpekull og antall individer i bestanden. Foreløpige resultater gis i oppdaterte og stadig mer korrekte statusrapporter underveis i overvåkingssesongen.

For tidlig å avgjøre

Stortinget har slått fast et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen) hvert år.

– Det er hittil påvist årsvalper i tre helnorske revir. Dette gjelder Østmarka-reviret, rett utenfor Oslo, samt de to Hedmarksrevirene Julussa og Osdalen, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Østmarka-reviret har hele sin utstrekning innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), men siden både Julussa og Osdalen ligger delvis innenfor og delvis utenfor er det for tidlig å si om bestandsmålet er nådd, poengterer Kindberg.

For at ulverevir skal regnes til Stortingets bestandsmål må minst halvparten, eller 50 prosent, av flokkenes arealbruk være innenfor ulvesonen.

Undersøker flere revir

- I tillegg til de tre nevnte revirene, er det grunn til å tro at det også i år er født valpekull i Letjenna, Slettås og Rotna, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

Det helnorske Letjennareviret ligger i sin helhet innenfor ulvesonen, mens ulvene i Slettås og Rotna de siste årene også har brukt noe arealer på svensk side.

– I disse revirene kreves det mer sporing og DNA-analyser før vi kan konkludere. På grunn av i stor grad fraværende snø for kartlegging ved sporing, er status for andre ulverevir på tvers av riksgrensen foreløpig lite kjent, fortsetter Wabakken.

Fikk valper med datter

Det ble allerede i august i år kjent at det var født valper i Østmarka (Lenke til nyhetssak)

– DNA-analyser har nå bekreftet at årets valpekull i Østmarka er et resultat av en parring mellom den opprinnelige lederhannen i reviret og en av hans døtre fra 2013-kullet, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Den opprinnelige ledertispa i reviret ble siste gang påvist i august 2013.

28-30 helnorske ulver

Så langt i vinter er det registrert til sammen 28-30 ulver med helnorsk tilhold, en ulv i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, og fem til sju i revir med foreløpig uavklart grensestatus.

Fem av ulvene er skutt, hvorav fire på lisensjakt utenfor ulvesonen. Den femte felte ulven var ledertispa i Østmarka-reviret, som ble skutt i forbindelse med angrep på hund i Lørenskog kommune 13. oktober i år.

Meld fra om observasjoner!

Overvåkingen av ulv i Skandinavia er bare så vidt kommet i gang, og det ventes nye resultater når det kommer mer sporsnø.
Rovdata oppfordrer alle som gjør observasjoner av ulv og ulvespor til å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området, eller å ta kontakt med Høgskolen i Hedmark. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha født valper i år.

– Alle resultatene fra vinterens overvåking vil kvalitetssikres, oppsummeres og publiseres i en endelig statusrapport 1. juni 2016, avslutter Kindberg.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15 desember 2015. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2015/2016. Rapport 1

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.12.2015 13.17.34