GO

Færre bjørner i Norge

Publisert 25.03.2015

Bestandstallet for bjørn i Norge for 2014 er klart, og viser en liten nedgang fra 2013. I den sjette landsomfattende DNA-overvåkingen av bjørn ble det i fjor registrert 136 ulike bjørner i landet, og det er 12 færre enn året før.

Brunbjørn. Foto © Alexander Kopatz
Brunbjørn. Foto © Alexander Kopatz

– Det ble i fjor registrert 136 bjørner i Norge, og det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene etter skit og hår fra bjørn startet i 2009, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det forrige «bunnrekorden» i den landsomfattende DNA-overvåkingen er fra 2012 og var på 137 bjørner i Norge.

Færre bjørner påvist i Finnmark

Nedgangen i antall registrerte bjørner i fjor skyldes hovedsakelig at det ble registrert betydelig færre bjørner i Finnmark i fjor. Det ble påvist 34 bjørner i fylket, som er ned 16 individer fra året før. Noe av forklaringen er trolig at det ble samlet inn 107 færre prøver i fylket i 2014.

Brunbjørnen i Norge overvåkes gjennom DNA-analyser av innsamlet skit- og hår fra felt, samt vevsprøver fra døde dyr. I fjor var sjette året på rad med landsomfattende innsamling gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt

Andelen binner øker

Det ble i 2014 påvist 82 hannbjørner og 54 hunnbjørner i landet, mot 93 hanner og 55 binner i 2013. Mens hannbjørnene blir færre, har antall hunnbjørner innenfor Norges grenser økt gradvis siden den landsdekkende overvåkingen startet i 2009, og andelen binner i bestanden har derfor gått opp.

– I 2014 var andelen binner på 40 prosent av bestanden, og som tidligere år er det binner kun i grenseområdene mot våre naboland i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark, sier Kjørstad.

Flest bjørner i Hedmark

I fjor ble det påvist flest bjørner i Hedmark, med 43 individer, deretter Finnmark, med 34 individer og så Nord-Trøndelag, med 29 individer. Dette var også de fylkene hvor det ble samlet inn flest prøver etter brunbjørn i fjor.

I Hedmark, Troms og Nordland er det påvist flere individer i 2014 sammenlignet med året før, og det samles også inn relativt mange prøver i disse fylkene.

Under bestandsmålet

Stortinget har slått fast et nasjonalt bestandsmål på 13 kull med bjørnunger i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt på utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. Ut fra antall registrerte binner i 2014 er det beregnet at det ble født seks (6,4) bjørnekull i fjor. Dette er en nedgang fra sju kull (6,6) i 2013.

– Beregningene viser at antall bjørnekull i Norge har vært fra seks til sju kull alle år i perioden 2009 til 2014, forklarer Kjørstad.

581 positive prøver

Til sammen er det gjennomført DNA-analyser av 962 prøver fra hele landet i fjor, og 581 av disse, eller 60 prosent, testet positivt for brunbjørn. Dette er samme treffprosent som tidligere. Antall innsamlede prøver er imidlertid betydelig lavere enn tidligere år.

– Sammenlignet med tidligere år med innsamling, hvor de ble samlet inn mellom 1208 og 1417 prøver i året, er antall innsamlede prøver i 2014 lavt. I Finnmark og Nord-Trøndelag ble det samlet inn henholdsvis 107 og 104 færre prøver i fjor enn i 2013, sier Siv Grethe Aarnes, som er ansvarlig for DNA-analysene av prøvene hos Bioforsk Svanhovd.

Mange var kjent fra før

Av de 136 bjørnene som ble påvist i fjor var 93 individer, eller 68 prosent, kjent for overvåkingen fra tidligere innsamlinger og DNA-analyser.

– 29 av bjørnene er med sikkerhet påvist i Sverige, Finland eller Russland, i tillegg til at ytterligere fem bjørner fra 2014 har en match med fire til seks markører i DNA-profiler fra bjørner i Sverige. Det gjennomføres imidlertid ikke landsdekkende DNA-analyser i disse landene, så dataene gir kun et innblikk på individnivå, og ikke et dekkende bilde av vandringene i den skandinaviske bjørnebestanden, sier Aarnes.

43 av bjørnene som ble registrert i fjor var ikke kjent fra før. Disse individene er enten ikke fanget opp gjennom innsamlingene tidligere år, er individer som har vandret inn fra andre land, eller er unger som er født inn i bestanden etter forrige innsamling av DNA fra bjørn.

11 døde bjørner

Det ble analysert elleve vevsprøver fra døde bjørner i 2014; 10 hannbjørner og én hunnbjørn. Alle individene var kjent for bestandsovervåkingen fra før gjennom tidligere DNA-innsamlinger i Norge.

Les hele bjørnerapporten her:
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014

Alle resultater fra 2014 og årene før er tilgjengelig i Rovbase.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2014 er det for sjette året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 136 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2014.
  • Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 25.03.2015 15.48.55