X
GO

Har påvist 56-68 ulver i Norge

Publisert 16.01.2015

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56-68 ulver innenfor Norges grenser. 28-32 av disse er kun påvist i Norge, viser en ny foreløpig statusrapport.

Ulv. Foto © John Linnell/Rovdata
Ulv. Foto © John Linnell/Rovdata

Sporing av ulv og innsamling av hår og skit for DNA-analyser pågår hver vinter fra 1. oktober i Skandinavia. En ny foreløpig statusrapport presenterer nå funnene som er gjort i Norge så langt i vinter.

– Fram til 15. januar er det påvist 28-32 ulver som kun lever på norsk jord og 28-35 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har en ett år gammel ulv fra Julussareviret i Østerdalen vandret til Finnmark og over til Finland, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

To helnorske ulvekull

Som Rovdata og Høgskolen i Hedmark tidligere har kunnet presentere er det foreløpig i vinter påvist to helnorske ulvekull i landet; ett i Julussareviret og ett i Letjennareviret, og begge er i Hedmark fylke. Revirene har tidligere år hovedsakelig vært innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, som er vedtatt av Stortinget (Lenke til nyhetssak).

Ingen spor etter tispa i Østmarka

I Østmarkareviret ved Oslo, hvor det i 2013 ble født ett valpekull, er det så langt ingenting som tyder på at det ble født valper i 2014.

– Det er for tidlig å konkludere, men det kan se ut til at det ikke ble født ulvevalper i Østmarkareviret sist sommer. Alfatispa som fødte valpekullet i 2013 er ikke påvist fra DNA hverken sist vinter eller så langt denne vinteren, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Siste sikre spor etter tispa er en skitprøve funnet i området 13. august 2013, som ble analysert for DNA.

Paret trolig ikke intakt

Hittil i vinter er kun én revirmarkerende ulv påvist i Østmarka. Dette er hannen fra paret som fikk ulvekull for halvannet år siden. Han er sporet alene, men også sammen med to av sine ett år gamle avkom fra 2013.

– Ulvenes atferd og flokkens sammensetning tyder sterkt på at det opprinnelige ulveparet i Østmarka ikke lenger er intakt, sier Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark. Han presiserer samtidig at det er for tidlig i overvåkingsperioden til å trekke endelige konklusjoner.

Tre valpekull i grenserevir

Det er i vinter også påvist at det er født valpekull i de tre ulverevirene Rotna, Slettås og Hærsjø som alle dekker areal på begge sider av riksgrensen. Den norske delen av territoriene er alle i Hedmark.

I tillegg er det registrert tre nye ulverevir i Norge der det ikke var revirmarkerende ulv forrige vinter. Ett ulvepar har slått seg ned i Osdalen i Hedmark, én enslig ulv har etablert seg nord for Julussareviret ved Koppang i Stor-Elvdal, og to ulver markerer revir i grenseområdene øst for Trysilelva ved Lutnes i Trysil.

Utenfor de tre fylkene som er omfattet av forvaltningsområdet for ulv er det hittil i vinter påvist 1-2 dyr i Finnmark, én ulv i Sogn og Fjordane som er skutt, én ulv i Oppland som også er skutt, én ulv i Telemark og én ulv med tilhold i begge Agderfylkene.

Ønsker tips

I Østfold og østligste deler av Akershus har sporingsforholdene vært vanskelige så langt denne vinteren.

Det er påvist ulv flere steder i fylkene, men det er behov for mer kunnskap fra disse områdene, sier Wabakken.

Publikum oppfordres til å melde ifra om observasjoner av ulv eller spor fra hele landet.

Les den tredje foreløpige statusrapporten for vinteren 2014/2015 her:
Ulv i Norge pr. 15 januar 2015. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 3.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for ulveovervåkingen i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt hovedansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
  • DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 16.01.2015 17.07.17