X
GO

To helnorske ulvekull er påvist

Publisert 16.12.2014

Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

Ulv. Foto © Åke Åronson/Rovdata
Ulv. Foto © Åke Åronson/Rovdata

Vinterens overvåking av ulv skrider fram og den andre foreløpige statusrapporten fra overvåkingen av ulv er nå klar. Til tross for generelt lite sporsnø i ulvens kjerneområde i Norge og vanskelige sporingsforhold, er det så langt dokumentert to helnorske valpekull.

Født i ulvesonen

– Begge kullene er født i revir som kun dekker areal på norsk side av riksgrensen, og både Julussa og Letjenna har de siste årene vært hovedsakelig innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, som er vedtatt av Stortinget, sier Morten Kjørstad, som er leder i Rovdata.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

To kull i grenserevir

I tillegg til de to helnorske kullene er det så langt i vinter dokumentert ulvekull i grenserevirene Rotna og Slettås, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mot Sverige og som er i Hedmark på norsk side.

– I Slettåsreviret viser DNA-analyser av prøver som er samlet inn i felt i desember at ulveflokken består av hele elleve dyr. I tillegg til foreldreparet er det ni valper som er født i år i flokken, og dette er en tangering av den tidligere rekorden på registrert kullstørrelse vinterstid i Skandinavia, sier Kjørstad.

Slettåsflokken har sin hovedutbredelse på norsk side av riksgrensen. I Rotnareviret er ulvetispa radiomerket av forskningsprosjektet SKANDULV, og data fra GPS-halsbåndet viser at også her er størstedelen av reviret på norsk side av grensen.

Uavklart i Østmarka

I Østmarka ved Oslo er det hittil i vinter kun registrert én revirmarkerende ulv, og det er fortsatt uklart om det er født ett valpekull der i år.

– Det at det så langt kun er registrert én revirmarkerende ulv i reviret kan tyde på at ulveparet som fikk valper i 2013 ikke lenger er intakt, men dette er det for tidlig å konkludere på. Det må bedre sporingsforhold og mer feltarbeid til før vi kan si noe mer om status i dette reviret, sier Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Han oppfordrer publikum til å bidra med å finne svar på dette spørsmålet ved å melde fra om ulvespor i området i tiden framover.

– Tispa som fødte valper i reviret i fjor vår er ikke påvist gjennom DNA-analyser siden i fjor høst, men vi kan likevel ikke utelukke at hun fortsatt er der. Forutsatt at vi får gode sporingsforhold, så vil vi finne ut av det i løpet av vinteren, sier Wabakken.

41-50 ulver i Norge

Foreløpig i vinter er det til sammen registrert fra 41 til 50 ulver innenfor Norges grenser, og 24-30 av disse er kun registrert på norsk side av riksgrensen.

Utenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge er det påvist enslige ulver flere steder. I Finnmark er det påvist 1 eller 2 ulver, i Hedmark og Oppland er det påvist fra 2 til 6 ulver, og 2 ulver er registrert på Sørlandet, i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

– I tillegg har en enslig svenskfødt ulv, som ble påvist i Sogn og Fjordane i sommer, trolig fortsatt tilhold i fylket. Det kan avklares ved sporing på snø og DNA-analyser, sier Wabakken.

Har funnet tre nye revir

Hittil i vinter er det påvist tre nye ulverevir i Norge, som ikke ble påvist forrige vinter. To av disse er helnorske mens ett er et grenserevir. Dette gjelder et revirmarkerende par i Osdalen, sentralt i Hedmark, to revirmarkerende ulver i et grenserevir øst for Trysilelva i Trysil, og en enslig revirmarkerende ulv nord for Julussareviret ved Koppang i Stor-Elvdal.

Du kan bidra

Flere svar fra bestandsovervåkingen ventes når det kommer mer snø i ulvens leveområder i Norge. Sporsnø er nødvendig for å gjennomføre sporinger og samle inn genetisk materiale etter ulvene, og snø på bakken vil høyst sannsynlig føre til at flere gjør observasjoner av spor og andre sportegn etter ulv.

Du kan enkelt delta i bestandsovervåkingen ved å melde fra om dine observasjoner på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller ved å legge dem inn i rapporteringsløsningen Skandobs, via internett eller app på mobil.

Liste over rovviltkontakter i SNO
Lenke til Skandobs

Oppdaterer status underveis

Flere foreløpige statusrapporter fra ulveovervåkingen vil publiseres her på www.rovdata.no etter hvert som arbeidet skrider frem, og resultatene vil bli sammenstilt i en endelig rapport etter avsluttet registreringssesong.

Les den andre foreløpige statusrapporten for vinteren 2014/2015 her:

Ulv i Norge pr. 15. desember 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 2.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt hovedansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
  • DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 16.12.2014 14.33.57