GO

 

Se, et jervekull kun fem mil fra Oslo
5. juli 2024

For første gang siden jerveovervåkingen startet er det dokumentert et jervekull i rovviltregion 4 på Østlandet. Et viltkamera har tatt bilde av ei jervetispe og en valp i Nes kommune i Akershus fylke i mai i år.

Hvor langt sprer unge jerver seg etter at de blir født?
5. juli 2024

Data fra den DNA-baserte overvåkingen av jerv viser at mange individer etablerer seg i relativt kort avstand fra oppvekstområdet, men begge kjønn kan spre seg over store områder.

Jervetispe levde et langt liv i Rago i Nordland
3. juli 2024

Rovdata har det siste året mottatt og undersøkt 200 døde store rovdyr. De fleste er felt i jakt, men noen er også funnet døde, som denne 16 år gamle jervetispa i Nordland. Hun ble registrert over mange år i og rundt Rago nasjonalpark.

Færre gaupefamilier i Skandinavia
24. juni 2024

Selv om den norske gaupebestanden øker, har det blitt færre familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Det skyldes en nedgang i Sverige.

Høyeste antall gaupefamilier på 14 år
11. juni 2024

Det er beregnet at det var 78 familiegrupper av gaupe i Norge i vinter, og det er en oppgang på 6,5 familiegrupper fra vinteren før. Forrige gang det ble beregnet flere familiegrupper i landet var i 2010.

Færre ulver i den skandinaviske ulvebestanden
3. juni 2024

Antall ulver i Norge og Sverige har gått ned det siste året, fra cirka 510 individer forrige vinter til cirka 440 individer i vinter. Nedgangen har funnet sted i begge land.

Her er status for de største rovdyrene i Norge
22. mai 2024

Rovdata oppsummerer årlig bestandsstatus for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge i et brev til Miljødirektoratet.

Fortsatt nedgang i antall ulver i Norge
21. mai 2024

Etter mange år med vekst, har det de siste to årene blitt påvist færre ulver i Norge. Bestanden er likevel på eller rett i overkant av bestandsmålet for andre året på rad.

72-78 ulver påvist i Norge
4. april 2024

Med kun én uke igjen av vinterens registreringssesong på ulv var det påvist 72-78 ulver i landet, hvorav 41-45 helnorske ulver. Det var dokumentert sju ulvekull, mens det gjenstår å avklare status i det helnorske Mangenreviret.

Stabil bjørnebestand i Norge
3. april 2024

I 2023 ble det påvist 178 bjørner i Norge, som er tre flere enn året før. Antall bjørnekull er estimert til 9,6 kull, som er på samme nivå som i 2022. Bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt.

Vil du samle jervebæsj i påska?
25. mars 2024

Hvis du ser jervespor og finner jervebæsj i påska, så plukk gjerne med en liten bit av bæsjen med en ren plastpose og lever prøven til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, oppfordrer Rovdata.

Årets jerveteller er publisert!
21. mars 2024

Du kan også denne våren og sommeren følge med på feltregistreringene av jervekull i Norge i Rovdatas jerveteller.

Har dokumentert sju ulvekull i Norge og grenserevir
5. februar 2024

Det er så langt i vinter påvist fire kull med ulvevalper i helnorske revir og tre kull med ulvevalper i revir på begge sider av grensen mot Sverige. Totalt er det påvist 67-76 ulver innenfor landets grenser, men 17 av dem er dokumentert avlivet i perioden.

Oppfordrer til innsamling av jervebæsj
27. desember 2023

Du kan bli med på den DNA-baserte overvåkingen av jerv i 2024. Rovdata oppfordrer publikum til å melde fra om funn av jerveskit til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

Dårligere år for kongeørn
20. desember 2023

I år er det påvist færre vellykkede hekkinger og en lavere ungeproduksjon hos kongeørn i Norge, sammenlignet med i fjor.

Flere jerver påvist på DNA i Norge
18. desember 2023

Det er i år samlet inn og analysert rekordmange DNA-prøver fra jerv i Norge, og andelen påviste jerver er høyere enn noen gang. Jervebestanden har vært stabil de siste tre årene. 

Tre ulvekull er påvist hittil i vinter
15. desember 2023

Vinterens ulveregistreringer er i gang og så langt er det påvist 46-69 ulver og dokumentert tre kull med ulvevalper i Norge og grenseområdene mot Sverige. Dette er høyst foreløpige tall og antall registrerte ulver og kull er forventet å stige utover i overvåkingssesongen.

Hannulv er genetisk viktig
12. desember 2023

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at hannulven som er registrert ved Femunden er den samme finskrussiske immigranten som tidligere er påvist i Sverige.

Det var vandrebjørnen som ble skutt
1. desember 2023

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at det var den unge hannbjørnen HE258, også kalt «Bjørnar», som ble felt i Rollag kommune i sommer. Hannbjørnen ble cirka to og et halvt år gammel.

Har påvist 155 jervekull i Skandinavia i år
6. november 2023

I overvåkingssesongen 2023 ble det registrert 155 jervekull i Norge og Sverige. Det gir en estimert bestand på 865 voksne jerver i Skandinavia, men resultatet kan ikke sammenlignes med tidligere år fordi Norrbottens län ikke er med i beregningene.

Vinterens rovdyrovervåking er i gang!
27. oktober 2023

Snøen har ankommet flere steder i landet. Det betyr at det igjen er mulig å spore gaupe og ulv. Du kan bidra i rovdyrovervåkingen ved å melde fra om observasjoner eller funn av skit og hår til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

Det er påvist betydelig flere jervekull i Norge i år enn i fjor
6. oktober 2023

I vår og sommer er det påvist 64 kull med jervevalper i landet, som er en markant økning fra 45 kull i 2022. Antallet jervekull er dermed tilbake på cirka 60 kull, hvor det har ligget i de seneste årene.

Bli med på overvåkingen av brunbjørn!
15. august 2023

Har du funnet en skit som du mistenker stammer fra brunbjørn? Da kan du bidra i bestandsregistreringen av bjørn i Norge. Ta kontakt med en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) for å avtale overlevering av en prøve fra skiten.

Rovdata har undersøkt 158 døde rovdyr
4. juli 2023

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt og undersøkt 158 store rovdyr på laboratoriet i Trondheim. Som tidligere år er de fleste felt under kvote- og lisensjakt.

Flere gaupefamilier i Skandinavia
19. juni 2023

Det er også i år påvist en økning i antall familiegrupper av gaupe i Skandinavia, sammenlignet med året før. Oppgangen fra i fjor har skjedd i Norge, mens bestanden er omtrent uendret i Sverige.

Binne har levd over 20 år i Trysil
12. juni 2023

Bjørnebinna «HE7» har holdt til i Trysil kommune, tett ved svenskegrensa, i hele 22 år. Hun er en del av en voksende bestand med hunnbjørner i Norge, men utviklingen går sakte. En av grunnene er at hunnbjørner gjerne etablerer seg nært sin mor.

Gaupebestanden har økt
7. juni 2023

Det er i vinter påvist 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er en oppgang på 13 familiegrupper fra i fjor, og gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Bjørn på langtur kommer fra Innlandet
7. juni 2023

Siden slutten av april er det gjort en rekke bjørneobservasjoner på Østlandet, nord for Oslo. Rovdata har nå analysert DNA-prøver samlet inn i tre ulike kommuner, og de stammer alle fra samme hannbjørn som tidligere år er påvist i Innlandet fylke. Begge foreldrene er kjent for overvåkingen fra før.

Over 500 ulver i Skandinavia
1. juni 2023

I vinter ble det påvist 51 kull med ulvevalper i Norge og Sverige. Fra antall dokumenterte kull anslås den skandinaviske ulvebestanden til å telle 510 individer, som er en liten nedgang fra i fjor. 

Så mange rovdyrkull ble påvist i fjor
16. mai 2023

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Nedgang i den norske ulvebestanden
11. mai 2023

I vinterens bestandsregistrering av ulv er det påvist færre ulvekull i helnorske revir og grenserevir siden i fjor. For første gang på sju år er det også dokumentert færre enn 100 ulver i landet, men bestanden er på det nasjonale bestandsmålet.

Plukk med deg litt jervskit i påska!
31. mars 2023

Rovdata oppfordrer alle på tur i påska til å være observante på jervespor og til å samle inn jervskit som oppdages i tilknytning til spor. Sånn kan du bidra i DNA-overvåkingen av jerv i Norge. Prøver fra skit plukkes opp med rene plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. 

Jervetelleren for 2023 er publisert!
30. mars 2023

Hver vår og sommer pågår det feltregistreringer av jervekull over hele landet. Nå kan du igjen følge med på innmeldte kull i Rovdatas jerveteller.

Under 100 ulver påvist i Norge hittil i vinter
20. mars 2023

Vinterens ulveovervåking går mot slutten og så langt er det dokumentert 9 ulvekull og færre enn 100 ulver i landet.

Fortsatt økning i antall brunbjørn i Norge
17. mars 2023

I fjor ble det påvist det høyeste antall brunbjørner, hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009. Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser en ny rapport fra Rovdata.

83-89 ulver er påvist i Norge så langt i vinter
2. februar 2023

Vinterens bestandsregistrering av ulv i Skandinavia pågår for fullt, og så langt er det påvist 83-89 ulver i Norge og grenserevir mot Sverige. 18 av ulvene er registrert døde i perioden.

Genetisk viktig ulv fra Norge har etablert seg i Sverige
31. januar 2023

DNA-analyser viser at en datter av den genetisk viktige Settenulven i Norge har etablert seg i et revir nord i Örebros län i Sverige. Det er gode nyheter for den skandinaviske ulvebestanden, som lider av ekstrem innavl.

Bli med på DNA-overvåkinga av jerv i 2023!
4. januar 2023

Rovdata oppfordrer publikum til å samle inn jerveskit og delta i DNA-registreringen av jerv over hele landet. Innsamlede prøver leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Stabilt antall jerver i Norge
21. desember 2022

Det er i år registrert 329 jerver på DNA i Norge og den norske jervebestanden beregnes ut fra den DNA-baserte overvåkingen til å bestå av 349-391 individer. Bestandsstørrelsen er på samme nivå som i fjor.

Økt ungeproduksjon for kongeørna i år
19. desember 2022

I år er det påvist litt flere vellykkede hekkinger og økt ungeproduksjon hos kongeørna, sammenlignet med i fjor. Det viser resultatene fra årets overvåking av arten i 12 faste områder spredt rundt omkring i landet, melder Rovdata.

Åtte ulvekull er dokumentert så langt i vinter
15. desember 2022

Vinterens registrering av ulv er i gang og det er så langt dokumentert åtte kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir med Sverige. Det er påvist 61-73 ulver, og i Settenreviret, der en genetisk viktig hannulv har slått seg ned, er det født valpekull også i år.

Flere påviste jervekull i Skandinavia i 2022
1. november 2022

I år er det påvist 164 kull med jervevalper i Norge og Sverige, og det er en oppgang på fire kull fra i fjor. Økningen har funnet sted i Sverige, der det i år er påvist 19 flere kull. I Norge har antall påviste kull falt betydelig sammenlignet med 2021.

Markant nedgang i antall jervekull i år
3. oktober 2022

I 2022 er det påvist 45 jervekull i landet og det er betydelig færre enn i fjor, men bestanden er fortsatt over det nasjonale bestandsmålet på 39 kull.

Bli med på innsamlinga av bjørneskit!
17. august 2022

Hvis du finner ekskrementer fra brunbjørn i høst, så vil Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO) gjerne høre fra deg. Du kan avtale overlevering av bjørneskit med en lokal rovviltkontakt i SNO.

Rovdata undersøker døde rovdyr på laboratoriet
28. juni 2022

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt 244 rovdyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av andre årsaker. De fleste dyrene ble felt under kvote- og lisensjakt.

Den skandinaviske gaupebestanden øker
20. juni 2022

Basert på vinterens gaupeovervåking er det estimert at det var 305 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige før jakt i 2022. Det er en oppgang på 25 familiegrupper fra forrige vinter, men det er store regionale forskjeller. 

Nedgang i gaupebestanden i Norge
9. juni 2022

Det er i vinter påvist 58,5 familiegrupper i Norge. Det er færre enn i fjor, og gaupebestanden ligger nå under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr
1. juni 2022

Fra vinterens overvåking anslås den skandinaviske ulvebestanden til 540 individer, hvorav 460 i Sverige. I den norske delen av bestanden har antallet vært relativt stabilt de siste tre årene.

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge
23. mai 2022

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Ulv i Norge over bestandsmålet
18. mai 2022

Resultatene fra vinterens ulveregistrering viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene. Når ulver som også har tilhold i Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren.

1345678910Last

Nyheter fra Rovdata