X
GO

Har registrert 17-28 ulver

Publisert 19.11.2013

Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.
Ulv fotografert under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning
Ulv fotografert under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning

Antallet ulv og nye valpekull i Norge og Sverige blir hvert år kartlagt i perioden fra 1. oktober til 28. februar. I Norge blir feltarbeidet utført av Høgskolen i Hedmark og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Rovdata, og første foreløpige statusrapport fra arbeidet er nå klar.

– Det er fram til 15. november påvist 17 til 28 ulver innenfor Norges grenser, og 13 til 21 er det kun funnet spor etter på norsk side av riksgrensen. Det er imidlertid fortsatt tidlig i overvåkingsarbeidet og antallet ulv kan derfor endre seg mye, påpeker Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Lite snø

Det har så langt i vinter vært barmark over det meste av ulvens leveområde i Skandinavia. Når snøen etter hvert legger seg over større arealer, vil dette erfaringsmessig gi flere observasjoner, meldinger og sporfunn av ulv.

– Vi kan da gjennomføre omfattende sporinger av ulven og samle inn genetisk materiale for DNA-analyse, sier Petter Wabakken, som er prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Nye funn fra overvåkingen vil bli formidlet i månedlige statusrapporter utover vinteren.

Bekrefter ett valpekull i Østmarka

Stortinget har slått fast et nasjonalt bestandsmål på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Det er så langt påvist ett ulvekull i et helnorsk revir innenfor forvaltningsområdet, og dette er født og oppfostret av ulveparet som forrige vinter etablerte seg i Østmarka, rett øst for Oslo (se nyhetssak Nye bilder av ulvene i Østmarka).

Det er dessuten sterk mistanke om at det lever en større ulveflokk i det helnorske Julussa-reviret og at det er født valper her i år.

– Vi har på dårlig sporsnø sporet muligens inntil ni ulver i dette reviret, rett øst for Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad i Østerdalen. Det vil si foreløpig utenfor forvaltningsområdet, forteller Wabakken.

Mulig to ulvekull i grenserevir

Av valpekull født innenfor forvaltningsområdet i 2013, men i revir som henholdsvis har eller kan ha tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige, er valper født av den radiomerkede tispa i Rotna-reviret og den umerkede tispa i Slettås-reviret, begge revirene i Hedmark på norsk side.

I Rotna-reviret har tispas GPS-halsband tre år på rad dokumentert at det meste av reviret ligger på norsk side. I Slettås-reviret ble det tidlig på sommeren dokumentert et kull på kun én valp, etter at den flerårige reproduktive tispa hadde paret seg med en av sine tidligere sønner (Se nyhetssak Kun én ulvevalp i Slettås-reviret).

Slettås-reviret har tidligere vært klassifisert som et helnorsk revir, men i oktober i år, og tidligere i sommer og høst, var det mye som tydet på at revirgrensene også omfattet de nordvestligste deler av Värmlands län i Sverige.

– Dette er med andre ord nå et mulig grenserevir. Kommende sporing og supplerende DNA-analyser vil forhåpentligvis avklare dette, sier Wabakken.

Ulv i Agder, Oppland og Telemark

I områder utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge er det i perioden fra 1. oktober påvist ett dyr i Aust-Agder (skutt), én ulv er sporet i Etnedal i Oppland og én er sporet i Skien i Telemark.

– Det kan være samme ulv som er sporet i Oppland og Telemark, det kan vi få mer svar på etter hvert som overvåkingsarbeidet skrider fremover, sier Wabakken.

Ønsker tips om ulver og spor

Vinterens sporingssesong for kartlegging av ulv i Norge og Sverige har bare så vidt begynt. Kjørstad og Wabakken ønsker alle meldinger om spor eller observasjoner velkommen.

– Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Kjørstad.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. november 2013. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014. Rapport 1

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 20.11.2013 14.30.16