X
GO

52 jervekull i Norge i år

Publisert 30.10.2014

Det er i år registrert 52 kull med jervevalper i Norge, og det er åtte flere enn i fjor. Bestanden teller totalt cirka 340 voksne individer, viser en ny rapport fra Rovdata.

Jerv Foto © Morten Kjørstad/Rovdata
Jerv Foto © Morten Kjørstad/Rovdata

Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) har i vinter, vår og sommer vært ute i felt og kontrollert kjente og nye hiplasser på leting etter jervekull. Materialet er nå gjennomgått og kvalitetssikret av Rovdata, og resultatet viser en oppgang på åtte jervekull fra i fjor.

Over bestandsmålet

– Det ble i fjor registrert 44 valpekull, noe som var det laveste antall registrerte kull siden 2002, men også det over bestandsmålet. I år er antall registrerte kull steget til 52, som er 13 flere enn det nasjonale målet, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det er slått fast av Stortinget at det skal fødes 39 kull med jervevalper i Norge hvert år. Bestanden har ligget over målet hvert år etter 2002, da det ble registrert 30 valpekull i landet.

343 voksne jerver

Ut fra antall registrerte jervekull kan det estimeres hvor mange voksne jerver det er i bestanden.

– Bestanden er i år beregnet til å bestå av 343 voksne jerver, og dette er en liten nedgang fra 350 dyr i fjor. Dermed fortsetter nedgangen fra 2012, da estimatet var på 395 individer, sier Kjørstad.

Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper. For å minske effekten av store årlige variasjoner i antall registrerte kull, blant annet fordi det varierer hvor mange tisper som føder valper hvert år brukes et snitt for de tre siste årene.

– Antallet valpekull kan derfor variere mye mellom år, selv om antallet individer i bestanden er det samme, forklarer han.

Bestandsmålet er nådd i alle regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 39 jervekull er fordelt på fem av åtte forvaltningsområder for rovvilt i Norge. I år er antallet kull over bestandsmålet i samtlige fem regioner, med unntak av region seks, som er trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Her ble det registrert ti kull, som er nøyaktig på målet.

I rovviltregion fem, som er Hedmark, er det registrert ti kull og dette er dobbelt så mye som bestandsmålet i regionen. I region tre, som er Oppland, er det i år registrert sju kull, og er dermed tre kull over målet. Også i region sju, som er Nordland, er det registrert tre kull mer enn bestandsmålet. Målet er ti kull, mens det ble registrert tretten.

Lengst i nord i region åtte, som består av Troms og Finnmark, var det i fjor en formidabel nedgang i antall registrerte kull fra året før, fra 28 kull i 2012 til 11 i 2013, og ingen av fjorårets kull ble registrert i Finnmark. I år er antallet kull i regionen på samme nivå som i fjor.

– Med fem kull i Finnmark og sju i Troms er det registrert tolv jervekull i region åtte i år. Dette er to over bestandsmålet, forklarer Kjørstad.

DNA-rapport rundt nyttår

Jervebestanden blir også overvåket ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår funnet på snøføre etter nyttår. Resultatet fra innsamlingene sist sesong skal være klart rundt årsskiftet.

Du kan lese hele rapporten om årets hi-telling av jerv fra Rovdata her:
NINA Rapport 1086. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2014

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Prøvene som er samlet inn i Nord-Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Prøvene fra resten av landet blir analysert ved Uppsala universitet i Sverige.
  • Resultatene av DNA-analysene fra de to laboratoriene blir sammenstilt og rapportert i en felles rapport fra Rovdata rundt årsskiftet.

Kontaktperson:

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 977 30 830 

Sist oppdatert: 30.10.2014 13.24.19