GO

 

Under 100 ulver påvist i Norge hittil i vinter

Vinterens ulveovervåking går mot slutten og så langt er det dokumentert 9 ulvekull og færre enn 100 ulver i landet.

Under 100 ulver påvist i Norge hittil i vinter
Spor etter Kynnaflokken, fotografert 1. mars i år. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet

Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Vi gjør oppmerksomme på at resultatene i denne rapporten er foreløpige og gir et sammendrag over det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge fra 1. oktober til 13. mars. Den årlige registreringsperioden varer fram til 31. mars.

87-90 ulver

Så langt i vinter er det påvist 87-90 ulver i helnorske revir og grenserevir, hvorav 37-38 med helnorsk tilhold og 44-46 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har 6 ulver usikker grensestatus.

87-90 ulver er en minimal økning fra 83-89 ulver som var dokumentert sist i januar.

– At vi ikke finner flere ulver til tross for en rekke nye sporinger, supplert med DNA-analyser, tyder på at vi har funnet de aller fleste individer. Det vil i så fall være første gang siden vinteren 2015/2016 at det påvises færre enn 100 ulver i landet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

25 døde individer

87-90 ulver inkluderer 25 individer som er kjent avlivet under jakt i perioden.

–  Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 62-65 ulver, hvorav 32-33 ulver med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN).

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken. 

Du kan følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke).

9 ulvekull

Som vi rapporterte ved siste foreløpige status i februar, er det påvist ni kull med ulvevalper i vinter. Tre av disse er helnorske, dokumentert født i 2022 i Mangen, Setten og Østmarka, som alle er innenfor ulvesonen.

De resterende seks valpekullene er født i grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden, som har tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Tre helnorske kull og seks kull i grenserevir gir med denne regnemåten seks kull så langt i vinter sett mot bestandsmålet, forklarer Kindberg. 

Registreringene går mot slutten

Det er kun få dager igjen av feltregistreringene av ulv, men du har fortsatt mulighet til å bidra i overvåkingen. Du kan melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

– Det er fortsatt sporingsforhold i de fleste revirområdene, og vi er takknemlige for alle tips fram til utløpet av registreringssesongen 31 mars! sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for overvåkingen av ulv i Statens naturoppsyn (SNO).

Skandinavisk rapport 1. juni

Resultatene fra vinterens registreringer av ulv i Norge presenteres i en ny foreløpig statusrapport i midten av mai i år, mens den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2022-2023 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2023.

Les hele den foreløpige statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 13. mars 2023. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2022-2023. Rapport 3. 
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022-23:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata