GO

 

Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr

Fra vinterens overvåking anslås den skandinaviske ulvebestanden til 540 individer, hvorav 460 i Sverige. I den norske delen av bestanden har antallet vært relativt stabilt de siste tre årene.

Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr
Ulv i bøkeskog i ynglerevir i Skåne, 18.2.2022. Viltkamera Länsstyrelsen.

I dag presenterer Rovdata og Viltskadecenter sin felles årlige rapport over bestandsstatus for ulv i Skandinavia. Årlige tellinger utføres vinterstid i både Sverige og Norge på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket. 

54 valpekull

Det ble til sammen påvist 54 valpekull født i Skandinavia i 2021, seks flere enn ved siste telling.  

I samme periode ble det påvist 28 revirmarkerende par, ett mer enn forrige vinter. 

– Etter fordeling av ni grenserevir med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 46,5 familiegrupper og 23 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde totalt 8,5 familiegrupper og 5 revirmarkerende par av ulv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Les mer i denne nyhetssaken: Ulv i Norge over bestandsmålet

Størst økning på svensk side

For Sverige og den skandinaviske ulvebestanden som helhet blir antallet ulver beregnet ut fra hvor mange ulvekull som blir dokumentert (antall valpekull multipliseres med ti). Beregningsmetoden inkluderer både levende og døde ulver gjennom hele registreringssesongen. 
Vinteren 2021/22 ble totalbestanden i Skandinavia på denne måten beregnet til 540 ulver, hvorav 460 i Sverige. 

Fra ulveregistreringene i Norge, der grenseulver er likt fordelt mellom Norge og Sverige, ble det påvist 88-91 ulver her til lands sist vinter.

– I fjor var den skandinaviske ulvebestanden på samme nivå som i toppåret 2014-2015. I år har bestanden vokst ytterligere, og teller nå 540 ulver i Norge og Sverige, sier Kindberg.

Mens den svenske delen av bestanden har økt, har den norske delen vært stabil de siste vintrene med 4-6 helnorske valpekull hvert år. Det er imidlertid store regionale forskjeller, som f.eks. i tidligere Hedmark fylke, der ulven har hatt sin hovedutbredelse. 

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Nye immigranter, uendret innavlsnivå

Innavlsnivået i den skandinaviske ulvebestanden er fortsatt meget høyt, og foreløpig har de to siste ynglende immigrantene, Tivedentispa og Settenhannen,  ikke bidratt til nevneverdig reduksjon i gjennomsnittlig innavl. Tvert imot så man en ørliten økning fra 0,23 i 2020 til 0,24 i 2021. 

Genetiker i Rovdata, Øystein Flagstad, mener likevel å se noen lyspunkter knyttet til innavlssituasjonen.

– Denne vinteren har vi registrert to nye immigranter i Nord-Sverige, en ynglende immigrant i Norge og seks ynglende avkom til ei finskrussisk ulvetispe som har fått flere valpekull de siste årene. Vi forventer derfor en reduksjon i det gjennomsnittlige innavlsnivået etter hvert som flere av etterkommerne etter disse finskrussiske immigrantene etablerer seg og yngler, sier Flagstad. 

Du kan lese hele rapporten fra vinterens overvåking av ulv i Skandinavia her: 

Wabakken, P., Svensson, L., Maartmann, E., Nordli, K., Flagstad, Ø. & Åkesson, M. 2022.  Bestandsovervåking av ulv vinteren 2021-2022. Inventering av varg vintern 2021-2022. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2022. 59s.

Webinar

Tallene fra årets rapport presenteres i et Rovdata-webinar 13.juni klokka 12. Det blir også mulighet til å stille spørsmål.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge og Sverige:

  • Overvåkingen utføres årlig med felles metoder i begge land i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Informasjon fra radiotelemetri, andre forskningsdata og døde ulver brukes også når slik informasjon er tilgjengelig.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • I Norge har Rovdata ansvaret for overvåkingen av ulv, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Høgskolen i Innlandet (INN) ved Evenstad utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring og  sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige månedsrapporter og en endelig årlig statusrapport om ulvebestanden i Skandinavia. Rapporten utformes i samarbeid med SLU Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med høgskolen (INN) som underleverandør i utvalgte revir.

  • SNO og INN følger også opp tips fra publikum.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt i Norge blir analysert ved DNA-laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata