GO

 

Ulv i Norge over bestandsmålet

Resultatene fra vinterens ulveregistrering viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene. Når ulver som også har tilhold i Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren.

Ulv i Norge over bestandsmålet
Ulvesporing i Setten i februar viser spor etter ei ny tispe. Foto: Statens naturoppsyn

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i overvåkingsperioden fra 1. oktober til 31. mars 2021-2022.

Ulv over bestandsmålet

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg.

Image
Bestandsutvikling av ulv i Norge inklusive grenserevir, illustrert som antall valpekull (ynglinger) og totalt antall ulver med helnorsk tilhold og de med tilhold på begge sider av riksgrensen (stiplede linjer: antall registrert – min/max), som er talt opp de enkelte vintrene i 24-årsperioden, 1998/99 – 2021/22. Antall individer som er avlivet eller på annen måte funnet døde de enkelte vintrene er ikke fratrukket.

125-129 ulver innenfor landegrensene

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen, det er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Av disse har 51-52 tilhold på norsk side, mens 74-77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen. 31 av disse ulvene ble felt ved lisensjakt eller skadefelling, og to ble er drept i trafikken i løpet av overvåkingsperioden. Dermed blir totalen 92-96 ulver med enten helnorsk tilhold eller med delvis tilhold i Norge i vinter etter at de døde er trukket fra. 

Utbredelsen av ulv i Norge var som de foregående vintrene hovedsakelig konsentrert til innenfor ulvesonefylkene Innlandet og Viken, med unntak av to enslige ulver i henholdsvis Trøndelag og Troms og Finnmark. 

Stabilt antall ulverevir

I vinter ble det dokumentert fem revirmarkerende par med helnorsk tilhold. I tillegg ble det registrert to usikre ulvepar i ulvesonen som begge forsvant tidlig på vinteren.

Inkludert grenserevirene ble det totalt dokumentert 18 revir med familiegrupper eller par i vinter, det er samme antall som ved fjorårets registreringsperiode.

Regionale forskjeller

Historisk har bestandsutviklingen i den norske delbestanden variert. De siste fire vintrene har bestanden vært stabil med 4-6 helnorske valpekull hvert år (se figur).

Ulven har i løpet av de siste 40 årene hatt sin hovedutbredelse i tidligere Hedmark fylke, som i dag tilsvarer østre deler av Innlandet fylke.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Image
Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir med familiegrupper og revirmarkerende ulvepar som er påvist pr. 31. mars vinteren 2021-2022. Kartlagte revirgrenser er i motsetning til tilsvarende tidligere statusrapporter ikke ajourført pr. 30. april, men for felles svensk-norsk registreringsperiode pr. 31. mars. De oppgitte revirgrensene er minimumsgrenser. Tykk ytterkant angir revir hvor minst én voksen ulv hadde GPS-sender i registreringsperioden. Foreldreparet i Setten-reviret (tidligere kalt Deisjøparet) inkluderte en genetisk viktig finsk-russisk hannulv, som med tispa ble flyttet sørover fra Hedmark av forvaltningen 3. januar i fjor.

Les hele den nasjonale statusrapporten på ulv her: Ulv i Norge pr. 31. mars 2022. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2021-2022

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.
  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.
  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.
  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet (INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata