GO

 

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge

I brevet gir Rovdata en oppdatert oversikt over antall påviste ungekull dokumentert i Norge for de fire store. Her kan du lese resultatene. 

8 bjørnekull

I den årlige landsomfattende innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn i Norge i 2021 ble det påvist 160 brunbjørner i Norge. Dette er ti flere enn året før og det høyeste antallet som er registrert i landet siden 2010.

– Til sammen ble det identifisert 160 brunbjørner, som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2021.  67 var hunnbjørner, mens 93 var hannbjørner. Som tidligere år ble det påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25), forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Antall hunnbjørner er viktig, fordi beregningen av sannsynlig antall bjørnekull i Norge bruker en metode som tar utgangspunkt i antall registrerte hunnbjørner. 

– Beregningene anslår at det ble født mellom fire og tretten, mest sannsynlig åtte (8,1) kull i fjor. Anslagsvis 2,9 kull i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark), 1,6 kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag), og 3,6 kull i region 5 (Hedmark), sier Kindberg.

Les mer i denne nyhetssaken:Økning på ti brunbjørner i Norge

60 jervekull

Det gjennomføres årlig en omfattende registrering av ynglehi hos jerv over hele landet, der Statens naturoppsyn (SNO) sjekker kjente og nye jervehi for valper. 

I 2021 ble det påvist 60 kull med jervevalper i de årlige hiregistreringene i landet. Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt. Antall jervekull har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

– Det er påvist henholdsvis 62, 63 og 60 jervekull i Norge de tre siste årene. Ut fra antall jervekull er det beregnet at bestanden består av 386 (324-493) individer, sier Kindberg.

Les mer i denne nyhetssaken:Har påvist 60 jervekull i 2021”  

Årets registreringer av jervekull er allerede godt i gang og du kan følge arbeidet i jervetelleren

8 ulvekull

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Kindberg.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg.

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen, det er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Av disse har 51-52 tilhold på norsk side, mens 74-77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen. 31 av disse ulvene ble felt ved lisensjakt eller skadefelling, og to ble er drept i trafikken i løpet av overvåkingsperioden. Dermed blir totalen 92-96 ulver med enten helnorsk tilhold eller med delvis tilhold i Norge i vinter etter at de døde er trukket fra. 

Les mer i denne nyhetssaken:Ulv i Norge over bestandsmålet

67 familiegrupper av gaupe

Siden den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer 1. juni hvert år, rapporterer Rovdata her status fra forrige vinter til Miljødirektoratet. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger.

Det er forrige vinter påvist 67 familiegrupper i Norge, og det er på samme nivå som året før. Gaupebestanden ligger litt over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

– Etter flere år under det nasjonale bestandsmålet har gaupebestanden vært litt over målet de to foregående årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av 395 (327-463) gauper. Det er på samme nivå som i fjor, forklarer Kindberg.

Les mer i denne nyhetssaken: Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge

Lenker:
Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her. 
Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase
 

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata