X
GO

 

Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge

Det er i vinter påvist 67 familiegrupper i Norge, og det er på samme nivå som i fjor. Gaupebestanden ligger derfor også i år litt over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt.

Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge
Gaupeunge. Arkivfoto: Viltkamera.nina.no

Ei familiegruppe av gaupe består av ei hunngaupe ifølge med en eller flere unger. Halve familiegrupper oppstår når de deles mellom land eller rovviltregioner. Hvert år gjennomføres det en omfattende kartlegging av familiegrupper over hele landet, i regi av Rovdata.

Litt over målet

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i landet. Det er estimert at det før kvotejakta startet, og før nye unger ble født i 2021, var 67 familiegrupper av gaupe i Norge.

– Etter flere år under det nasjonale bestandsmålet har gaupebestanden vært litt over målet de to siste årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av 395 gauper. Det er en oppgang på to dyr fra i fjor, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Oppgang i fire regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner, som geografisk følger tidligere fylkesgrenser.

Både rovviltregion 3 (Oppland), region 4 (Oslo, Østfold og Akershus), region 5 (Hedmark) og region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) har flere familiegrupper i år enn i fjor, og det er størst oppgang i region 6 med en økning på tre familiegrupper.

Samtidig er det påvist færre familiegrupper i rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark), der den største nedgangen er på fem familiegrupper i region 8. 

Fire av sju regioner over målet

– Vi ser at region 2, 3 og 6 er over bestandsmålet både i år og når vi ser på treårig gjennomsnitt. Region 7 Nordland er på målet kun for i år. Det har også vært en økning i antall familiegrupper i region 4 og 5 siden i fjor, selv om begge fortsatt er under målet, forklarer Kindberg.

Det brukes et snitt for de tre siste årene (2019-2021) for å jevne ut årlige variasjoner i antall familiegrupper som kan skyldes jakt, ulike andel hunngauper som får unger hvert år og familiegrupper som ikke oppdages av overvåkingen.

Prognose for 2022

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. I fjor var prognosen 70 familiegrupper, som var nesten likt med årets resultat.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, belasta kvote av hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være cirka 67 familiegrupper i landet før jakta starter også i 2022, avslutter Kindberg.

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. Rovdata vil i midten av juni i samarbeid med Naturvårdsverket utgi en felles rapport med status for hele den skandinaviske bestanden av gaupe i vinter.


Les hele rapporten her:
Tovmo, M., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2021. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2021. NINA Rapport 2011. Norsk institutt for naturforskning.

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata