GO

 

111-116 ulver påvist i Norge så langt i vinter

Vinterens bestandsregistrering av ulv i Norge pågår for fullt og det er hittil påvist 111-116 ulver innenfor landets grenser. 44-45 ulver er kun påvist i Norge og 54-57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 13-14 ulver så langt har usikker grensestatus.

111-116 ulver påvist i Norge så langt i vinter
Foto fra sporing i Juvbergsreviret 15.1.2022. Bildet viser spor etter tre ulver. I tillegg er det også med et jervespor og revespor på bildet. Foto: Erling Maartmann Høgskolen i Innlandet (INN)

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. 

Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 26. januar er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og at det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år.

10 døde ulver

10 av de registrerte ulvene er avlivet under lisensjakt i perioden, hvorav åtte i Norge og to i Sverige.

– Når døde ulver er trukket fra, er det så langt registrert 101-106 ulver her til lands i vinter, hvorav 36-37 med helnorsk tilhold. De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken med ulvesone, bortsett fra to enslige ulver, der den ene er påvist i Pasvik øst i Finnmark og den andre på begge sider av riksgrensen i Trøndelag, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. 

13 familiegrupper

Det er så langt i vinter dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Minimum tre årsvalper i reviret ble sist dokumentert i månedsskiftet desember-januar. 

Det er i tillegg påvist sju valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog.

– I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet. 

– I tillegg gjenstår det å avklare om Ulvåaflokken bruker områder på begge sider av riksgrensen, som de gjorde i fjor, sier Wabakken.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Ønsker tips fra publikum

Det har vært dårlige sporsnøforhold i deler av vinterens registreringssesong, men det gjenstår fortsatt mye sporinger av ulv, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid før den avsluttes 31. mars. Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO) (lenke), Høgskolen i Innlandet (INN) (lenke) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2021, sier Jan Wilberg i Statens Naturoppsyn.

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Les hele den foreløpige rapporten her:
Ulv i Norge pr. 26. januar 2022. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2021-2022. Rapport 2. 
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata