GO

 

9 ulvekull er dokumentert

Vinteres registreringer av ulv i Norge er i gang og det er så langt dokumentert til sammen 9 kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir mot Sverige. Fra registreringene er det hittil påvist 77-94 ulver, melder Rovdata.

9 ulvekull er dokumentert
Statens naturoppsyn på sporet av to ulver i Magnorreviret. Foto: Statens naturoppsyn

Disse første foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Vi gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge pr. 15. desember i registreringsperioden som startet 1. oktober. Det fulle bildet over ulv i Norge i vinter kommer først rundt 15. mai til neste år.

9 ulvekull

– Det er så langt i vinter dokumentert ulvekull i de helnorske revirene Hornmoen, Mangen, Setten og Slettås. Det er i tillegg dokumentert valpekull i de tre grenserevirene Magnor, Fjornshöjden og Rømskog og i de to mulige grenserevirene Varåa og Ulvåa, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det gjenstår å avklare om det er født ulvekull i de to bekreftede grenserevirene Juvberget og Kymmen og de tre antatte grenserevirene Bograngen, Kockohonka, og Boksjø.

–  Status her vil bli avklart med mer sporing på snø og DNA-analyser utover vinteren, forklarer Kindberg.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

77-94 ulver så langt

Hittil i vinter er det registrert totalt 77-94 ulver i Norge og grenserevir. 34-38 ulver er påvist kun i Norge, mens 22-25 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen, og 21-31 ulver foreløpig har usikker grensestatus. De aller fleste ulvene i Norge er påvist i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken.

– Åtte av ulvene er kjent avlivet utenfor ulvesonen på norsk side i perioden, deriblant begge foreldrene til et kull med årsvalper i Slettåsreviret, der ulvene tidligere ikke er påvist utenfor sonen. Når de åtte trekkes fra, så gjenstår 69-86 ulver her til lands i vinter, hvorav 26-30 ulver kun i Norge, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Utenfor Innlandet og Viken er det så langt i vinter kun dokumentert én ulv i Norge, og den har drept tamrein i Pasvik øst i Finnmark.

Meld fra om ulv eller spor!

Det er fortsatt tidlig i vinterens bestandsregistrering av ulv og det har vært mangel på sporsnø i mesteparten av perioden. Fortsatt gjenstår det mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Jan Wilberg i Statens Naturoppsyn.

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. desember 2021. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2021-2022. Rapport 1. 
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata