GO

 

Jervetelleren for 2023 er publisert!

Hver vår og sommer pågår det feltregistreringer av jervekull over hele landet. Nå kan du igjen følge med på innmeldte kull i Rovdatas jerveteller.

Jervetelleren for 2023 er publisert!
Jerv. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

I jervetelleren (lenke) publiseres registrerte jervekull fortløpende etter hvert som de meldes inn til Rovdata av Statens naturoppsyn (SNO).

– Med jervetelleren får publikum full innsikt i registreringsarbeidet som pågår. Når sesongen avsluttes vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre materialet fra felt og gi en samlet oversikt over dokumenterte jervekull i en rapport 1. oktober, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Alle data som publiseres i jervetelleren i løpet av sesongen er foreløpige og basert på vurderinger i felt av SNO. Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen i jervetelleren som følge av ytterligere arbeid i felt eller etter kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

45 jervekull i 2022

I Norge brukes to separate metoder til å overvåke jervebestanden; innsamling av biologiske prøver for DNA-analyser og feltregistrering av valpekull fra februar og utover våren og sommeren. Resultatene publiseres i to ulike rapporter.

Hiregistreringene utføres av SNO som besøker over 200 kjente og mulige hiplasser flere ganger per sesong. I fjor ble det påvist 45 jervekull i landet med metoden, som var 15 færre enn året før. Les mer om bestandsstatus på jerv her. (lenke)

– Stortinget har fastslått et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull i landet, og bestanden var derfor over bestandsmålet i 2022, sier Kindberg.

Du kan bidra i jerveovervåkingen

Publikum oppfordres til å bidra i de årlige registreringene av jerv ved å melde fra til SNO om funn av jerveskit eller observasjoner av flere jerver som går sammen. Det kan du gjøre ved å ta direkte kontakt med SNO lokalt (lenke) eller via Skandobs på app eller internett (lenke).

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer, hår og urin fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktperson i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata