GO

 

83-89 ulver er påvist i Norge så langt i vinter

Vinterens bestandsregistrering av ulv i Skandinavia pågår for fullt, og så langt er det påvist 83-89 ulver i Norge og grenserevir mot Sverige. 18 av ulvene er registrert døde i perioden.

83-89 ulver er påvist i Norge så langt i vinter
På sporet av Østmarkaflokken. Foto: Marius Angvik/Høgskolen i Innlandet

Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Vi vil nok en gang minne om at resultatene i denne rapporten er foreløpige og gir et sammendrag over det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge fra 1. oktober til 28. januar, mens registreringssesongen varer fram til 31. mars. Det fulle bildet over ulv i Norge i vinter kommer først rundt 15. mai i år.

9 valpekull

Så langt i vinter er det dokumentert tre valpekull i helnorske revir og seks valpekull i grenserevir med ulvefamilier som har tilhold på begge sider av riksgrensen. Alle de tre ynglingene i helnorske revir har skjedd med fullstendig tilhold innenfor norsk ulvesone, i revirene: Mangen, Setten og Østmarka.

De seks svensk-norske valpekullene er dokumentert i grenserevirene: Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Kynna har endret status

–  Siden oppdateringen i desember er det dokumentert et nytt kull i grensereviret Kymmen, samtidig som Kynnareviret har endret status fra helnorsk til grenserevir etter radiomerking av et lederdyr. Status for revir kan endre seg gjennom overvåkingssesongen, og vi er derfor varsomme med å trekke konklusjoner så tidlig mens registreringsarbeidet fortsatt pågår, sier Jonas Kindberg.

Mer sporing og DNA-analyser må til for å avklare om det kan være født valper i Boksjøreviret, der det er påvist et revirmarkerende par.

De fleste ulver er i Sørøst-Norge

38-41 av ulvene dokumentert hittil i vinter er kun påvist i Norge, mens 41-44 er påvist i grenserevir, der ulvene bruker områder på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Fire ulver har foreløpig usikker grensestatus.

De aller fleste ulvene i Norge er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det så langt kun dokumentert 2 enslige ulver i Pasvik og Kautokeino i Finnmark (begge finskrussiske immigranter), og én ubekreftet antatt ulv er sporet i Tydal, sør i Trøndelag.

Du kan følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke).

18 felte ulver

Av de registrerte ulvene er totalt fem ulver skutt i Norge utenfor ulvesonen i perioden fra 1. desember til 28. januar, hvorav fire ved lisensfelling i Hedmark og én ved skadefelling i Finnmark. Jakta pågår fram til 31. mai med mindre kvoten på 26 dyr blir felt tidligere.

I tillegg er det felt 13 norsk-svenske ulver ved lisensjakt fra 2. til 13. januar på svensk side i de to grenserevirene Juvberget og Kockohonka, der begge foreldrepar og til sammen åtte valper og ett eldre avkom er skutt.

– Når 18 ulver som er kjent avlivet i samme periode er trukket fra, så gjenstår det 65-71 ulver i landet, hvorav 34-37 helnorske, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Meld fra om ulv eller ulvespor!

Det gjenstår fortsatt mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter. Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåkingen i SNO.

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2022-2023 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2023.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 28. januar 2023. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2022-2023. Rapport 2. 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022-23:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata