GO

 

Åtte ulvekull er dokumentert så langt i vinter

Vinterens registrering av ulv er i gang og det er så langt dokumentert åtte kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir med Sverige. Det er påvist 61-73 ulver, og i Settenreviret, der en genetisk viktig hannulv har slått seg ned, er det født valpekull også i år.

Åtte ulvekull er dokumentert så langt i vinter
På sporet av Juvbergsflokken 11.desember 2022. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet.

I Norge anvender vi vinteren med sporsnø til å registrere ulver, og overvåkingen pågår fra 1. oktober til 31. mars hvert år. Resultatene oppsummeres etter sesongen.

– Vi vil minne om at resultatene i denne rapporten, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata, er foreløpige og gir et sammendrag pr. 12. desember over det som er dokumentert og kartlagt. Det fulle bildet over ulv i Norge i vinter kommer først rundt 15. mai til neste år, presiserer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Åtte ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert fire ulvekull i de helnorske revirene Kynna, Mangen, Setten og Østmarka. Det er også dokumentert valpekull i de fire grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kockohonka og Fjornshöjden. Det gjenstår i tillegg å avklare status for revirene Boksjø og Rotna.

– Status her vil bli endelig avklart med mer sporing på snø og DNA-analyser utover vinteren, forklarer Kindberg.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5. 

I fjor var den norske delbestanden over bestandsmålet: (Lenke til nyhetssak: Ulv i Norge over bestandsmålet). Det ble totalt påvist 18-20 ulverevir med flokker og par i Norge forrige vinter, men ved utgangen av samme vinter var antallet redusert til 11.

Viktig valpekull i Settenreviret

I Settenreviret i fylkene Viken og Innlandet er det også i år påvist et valpekull og det er viktig for den skandinaviske ulvebestanden, som lider av ekstrem innavl. Hannulven i reviret (V862) er en finskrussisk immigrant som bærer på friske gener utenfra til bestanden.

Hannulven har blitt flyttet av forvaltningen to ganger, sist gang sammen med partner, med håp om at den skal få valper inn i bestanden. Han fikk sitt første kull der i 2021, og mot slutten av forrige sesong ble han registrert med en ny partner.

– Ulver utenfra har positiv innvirkning på den skandinaviske bestanden først når de får valper, og det har denne hannulven nå lyktes med to ganger. Det bidrar til å redusere det ekstreme innavlsnivået og kan være med å motvirke negative effekter av innavl, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Den nye tispa i reviret (V953) bærer også på verdifulle gener som enn så lenge er relativt sjeldne i bestanden, da hun er barnebarn til ei finskrussisk tispe.

61-73 ulver så langt

Hittil i vinter er det registrert totalt 61-73 ulver i Norge og grenserevir. 33-40 ulver er hittil påvist kun i Norge, mens 24-29 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen, og 4 ulver har foreløpig usikker grensestatus.

De aller fleste ulvene i Norge er påvist i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. I andre deler av Norge er det i perioden kun dokumentert 1-2 ulver i Pasvik og Kautokeino i Finnmark. Dessuten er en ubekreftet antatt ulv sporet i Tydal, sør i Trøndelag.

– Fire av ulvene er kjent avlivet på norsk side i lisensjakten på ulv utenfor norsk ulvesone, som varer fram til 31. mai. Når disse fire trekkes fra, så gjenstår 57-69 ulver her til lands, hvorav 29-36 foreløpig er klassifisert med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Du kan følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke).

Du kan dele observasjoner av ulv og spor

Det er fortsatt tidlig i vinterens bestandsregistrering av ulv og det har vært mangel på sporsnø i mesteparten av perioden. Det gjenstår fortsatt mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha fått valpekull i år, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåkingen i SNO.

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2022-2023 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2023.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 12. desember 2022. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2022-2023. Rapport 1.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022-23:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata