GO

 

Har påvist 116-119 ulver i Norge

Vinterens bestandsregistrering av ulv nærmer seg slutten og så langt er det påvist 116-119 ulver i landet. 31 av ulvene er dokumentert døde i perioden.

Har påvist 116-119 ulver i Norge
Viltkamerabilde av det som trolig er den svenske hannulven som er dokumentert revirhevdende sammen med tispa i Østmarka utenfor Oslo. Foto: viltkamera.nina.no

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir et sammendrag over det som pr. 15. mars i år er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022.

Ulv i Norge kartlegges og registreres årlig i Norge og Sverige i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Vi gjør oppmerksom på at resultatene som presenteres i dag er foreløpige og at det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år.

44-45 med helnorsk tilhold

– Så langt i vinter er det påvist 116-119 ulver i Norge og grenserevir, hvorav 44-45 med helnorsk tilhold og 57-59 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 15 ulver har foreløpig usikker grensestatus og overvåking vil vise om de er helnorske eller grenseulver, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– De aller fleste ulvene, med unntak av to, er dokumentert i Sørøst-Norge i fylkene Innlandet og Viken som har forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), fortsetter han.

31 av ulvene er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil.

Ulvekull født i 2021

Det aller viktigste i bestandsregistreringen er å dokumentere fødte ulvekull, siden Stortinget har fastsatt et bestandsmål på antall årlige kull.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Så langt i vinter er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Det er i tillegg dokumentert valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog.

– Det jobbes fortsatt med å avklare om Ulvåareviret, der det også er påvist yngling i år, er et grenserevir som i fjor. I grensereviret Juvberget ble det påvist et valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Ber om tips

Selv om vinterens ulveovervåking går mot slutten oppfordres publikum fortsatt til å melde inn observasjoner.

– Observasjoner av ulv og spor etter ulv kan meldes til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet ved Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs (lenke), sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåking i SNO.

En endelig statusrapport for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2022 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. mars 2022. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2021-2022. Rapport 3.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata