GO

 

Rundt 400 jerver i Norge

Det ble påvist 322 jerver i Norge ved DNA-analyser i fjor. Ved hjelp av fangst-gjenfangst-modellering estimeres bestanden til å bestå av 358-418 individer, viser en rapport fra Rovdata.

Rundt 400 jerver i Norge
Illustrasjonsfoto jerv: Kjetil Schjølberg/Rovdata

Innsamling og analyser av DNA fra skit, hår, urin og vevsprøver er en viktig metode i overvåkingen av jerv i Skandinavia. Siden tidlig på 2000-tallet er det gjennomført rutinemessig innsamling og DNA-analyser over store deler av jervens utbredelsesområde i Norge og Sverige.

726 påviste individer i fjor

I 2021 ble det påvist 726 individer i Norge og Sverige ved DNA-analyser, ut fra 2428 fungerende prøver. Det er en oppgang på 29 påviste individer fra året før.

–  Til sammen ble det påvist 322 jerver i Norge i 2021, litt ned fra 339 individer året før. Tilsvarende tall for Sverige var 421 individer i 2021, noe opp fra 381 individer året før. Sytten av individene var påvist med prøver i både Norge og Sverige, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Omkring 400 jerver i landet

Rovdata bruker antall identifiserte individer til å beregne jervebestanden i landet ved hjelp av såkalt romlig fangst-gjenfangst modellering, utviklet av RovQvant. Det samme gjøres for Skandinavia som helhet. Modelleringen tar hensyn til at det er jerver vi ikke finner DNA fra i den årlige DNA-innsamlingen.

– Basert på modelleringen er jervebestanden i Norge og Sverige beregnet til å bestå av 1013-1126 individer i overvåkingssesongen 2021. Estimert antall jerver i Norge var 358-418, forteller Kindberg.

Tyder på god oversikt

Jervebestanden overvåkes også ved en årlig hiregistrering av jervekull i kjente og nye hilokaliteter over hele landet. I fjor ble det estimert at det var 324-493 jerv i Norge med metoden, ut fra 60 påviste jervekull. (Lenke til nyhetssak: Har påvist 60 jervekull i 2021).

– Når vi sammenstiller resultatene fra begge metodene på landsbasis og skandinavisk nivå, så er overensstemmelsen god. Det er betryggende, og tyder på at vi har god oversikt over bestandsstørrelse og bestandsutvikling for jervebestanden i Skandinavia, sier Kindberg.

På mindre geografiske områder er det imidlertid større usikkerhet i bestandsestimatene som kan medføre at det blir avvik mellom estimatene fra de to metodene.

Påvist flere ganger

I det innsamlede materialet fra 2021 var hver av de 737 registrerte jervene i Norge, Sverige og nordlige deler av Finland i gjennomsnitt representert med 3,3 prøver. Den geografiske representasjonen synes å være god, med to eller flere fungerende prøver per individ for de fleste regioner og län med en viss jerveforekomst i Skandinavia, med unntak av Norrbotten i Sverige hvor innsamling av DNA-prøver ikke har vært like høyt prioritert de to siste årene (2020-2021).

–  Det gjennomsnittlige antall prøver påvist per individ og den geografiske dekningen i jervens utbredelsesområde gir et godt datagrunnlag for bestandsberegninger med romlige fangst-gjenfangst modeller i Norge, avslutter Kindberg.

Les hele DNA-rapporten her: 
Kleven, O., Andersskog, I. P. Ø., Brandsegg, Eriksen, L. B., H., Spets, M. H., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R., Flagstad, Ø. & Brøseth, H. 2022. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2021. NINA Rapport 2111. Norsk institutt for naturforskning.
 

Fakta om overvåkingen av jerv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • To metoder: Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer, hår og urin fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata