GO

 

Svensk ulv påvist i Trøndelag

DNA-analyser av en skitprøve viser at det er en hannulv fra det helsvenske ulvereviret Skrottmyran som er påvist i kommunene Meråker og Stjørdal i Trøndelag på starten av året.

Svensk ulv påvist i Trøndelag
Sporing av hannulv i Trøndelag. Foto: Einar Kolden, Statens naturoppsyn (SNO)

Hannulven har fått navnet V1023 i rovbase og er kjent for overvåkingen fra før.

Svensk ulv på vandring

Ulven ble første gang registrert på DNA i fødereviret i Gävleborgs län i februar i fjor. Deretter dukket den opp i Åre kommune like over grensa tidlig i desember, før den første gang ble identifisert i Meråker kommune på nyttårsaften. Registreringene er gjort med innsamling og analyser av DNA fra urin- og ekskrementprøver.

Det er etter all sannsynlighet den samme ulven som har drept to reinsdyr på Ertsgårdsfjellet sørøst i Stjørdal kommune 9. januar, der en innsamlet DNA-prøve vil verifisere ulvens identitet. Ulven har også tatt rådyr både i Stjørdal og Meråker.

(Saken fortsetter under bildet)

Rådyr tatt av ulven. Foto: Einar Kolden, Statens naturoppsyn (SNO)

Har vandret minst 27 mil

Fødereviret til hannulven ligger cirka 27 mil sørøst for observasjonene i Stjørdal og Meråker.

–  Dette er en ung ulv på vandring, mest sannsynlig født i 2020, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Hannulven er én av så langt 86 ulver som det er funnet DNA fra i Norge siden overvåkingsperioden på ulv startet 1. oktober i fjor. Du kan følge med på registrerte individer i Rovdatas ulveteller(lenke) som oppdateres fortløpende. 

Ønsker tips!

Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet på ulv i Norge.

–  Vi oppfordrer publikum som gjør observasjoner av spor eller ulv til å melde fra til SNO i området, sier Tore Solstad, regionalt fagansvarlig rovvilt i SNO Trøndelag Nord. Her finner du kontaktinformasjon til lokale rovviltkontakter i SNO.

Du kan også melde fra om observasjoner via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på app eller internett (lenke).

En ny foreløpig statusrapport fra vinteres bestandsregistrering er ventet i begynnelsen av februar. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni i år.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata