X
GO

 

160 jervekull i Skandinavia i år

Det er i år påvist 160 kull med jervevalper i Norge og Sverige, og det er nedgang på fire kull fra i fjor.

160 jervekull i Skandinavia i år
Arkivbilde av et jervekull påvist i Finnmark. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn (SNO)

Det gjennomføres årlig en felles registrering av jervekull i Norge og Sverige, og feltarbeidet utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelsene i Sverige. 
Resultatene presenteres i en felles rapport fra Rovdata og Viltskadecenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Liten nedgang

I vår og sommer er det påvist 60 kull i Norge og 100 kull i Sverige.

–  Det er ingen store endringer i jervestammen i begge land. Det har vært en nedgang på ett kull i Sverige og tre kull i Norge, sammenlignet med i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt. Les egen nyhetssak: Har påvist 60 jervekull i 2021

1023 voksne jerver

Ut fra antall jervekull blir det beregnet hvor mange voksne individer på ett år eller eldre som er i bestanden. Det brukes da et gjennomsnitt av påviste kull for de tre siste årene, siden det varierer hvor mange tisper som føder valper hvert år, sporingsforhold og lignende.

–  Basert på antall kull i perioden 2019-2021 beregnes den skandinaviske jervebestanden i 2021 til 1023 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 871-1273). Det er fire prosent færre enn estimatet fra i fjor, forklarer Kindberg.

Den norske delen av bestanden teller 386 individer og er omtrent uendret fra i fjor, mens estimatet på 637 individer i den svenske delen av bestanden er sju prosent lavere enn i fjor. Den svenske populasjonen er fortsatt over referanseverdien for «gynnsam bevarandestatus», som er 600 individer.

Les hele rapporten her: 
Hedmark, E., Mattisson, J. & Tovmo, M. 2021. Inventering av järv 2021. Bestandsovervåking av jerv i 2021. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2021
 

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelsene.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata