X
GO

 

Ulv i Norge over bestandsmålet

Det er i vinter påvist 12 ulvekull i Norge og grenserevir, hvorav 5 i helnorske revir og 7 i grenserevir mot Sverige. Ulvebestanden er derfor over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt, melder Rovdata.

Ulv i Norge over bestandsmålet
Spor etter to ulver i Kockohonkareviret. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Resultatet presenteres i en ny rapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata og oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i årets overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars.

8,5 kull i Norge

Det er i vinter påvist valper født i 2020 i de fem helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog. Valper av 2020-årgang er også påvist i de sju grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

–  Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene gir det 8,5 kull i Norge og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vært en nedgang på ett kull i helnorske revir, mens det har vært en oppgang på to kull i grenserevir fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks revirmarkerende par

Det er påvist revirmarkerende par i de fem helnorske revirene Deisjøen, Slettås, Julussa, Svarthus og Sotsjøen, samt en mulig ny paretablering i Kynndalen. Det er også påvist et revirmarkerende par i grensereviret Fjornshöjden.

–  I Deisjøreviret, som lå delvis utenfor ulvesonen, ble det ikke påvist valper i vinter etter den genetisk viktige Elgåulven og hans partner. Paret ble i januar flyttet til Våler i Østfold, og synes nå å ha etablert seg i et område nord for E18.  I Østmarka, like utenfor Oslo, gikk ledertispa sammen med en datter født i 2019 på starten av vinteren. Datteren ble påvist utenfor reviret i slutten av mars og har trolig utvandret, forteller Kindberg.


Kartet viser utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir med familiegrupper og revirmarkerende ulvepar som er påvist pr. 31. mars vinteren 2020-2021. Kartlagte revirgrenser er som i tidligere tilsvarende statusrapporter ajourført pr. 30. april. De oppgitte revirgrensene er minimumsgrenser og tykk ytterkant angir revir hvor minst én ulv hadde GPS-sender i registreringsperioden. Forvaltningens flytting av Deisjøparet 3. januar i år er også vist. Kart: Rovdata

109-114 ulver innenfor landets grenser

Til sammen i løpet av overvåkingssesongen i vinter ble det påvist 109-114 ulver i Norge og grenserevir, og det er en økning fra 103-106 i fjor. De aller fleste ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone. Kun to enslige ulver ble påvist utenfor fylkene med ulvesone og begge disse ble felt vinterstid, i Vestland og Rogaland fylke. 
57-58 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold mens 52-56 hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

–  Tallene inkluderer 24 døde ulver som er skutt under lisensjakt eller skadefelling, og det gjenstår derfor 85-90 ulver i Norge. Det er omtrent samme antall som de 90-93 ulvene som gjensto på samme tid forrige vinter etter at 13 døde ulver var trukket fra, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

104 ulver påvist med DNA i Norge

I Rovdatas ulveteller (lenke) som er oppdatert fortløpende i løpet av vinteren er det lagt inn 104 ulver som er registrert med DNA i Norge i overvåkingsperioden vinteren 2020/2021.

– Hvis vi ser på utviklingen i antallet ynglende stasjonære ulver og registrerte ulvekull, har den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden vært mer stabil de tre siste vintrene (2018/2019-2020/2021), etter en markert økning i antall ulvekull før det. I de siste seks sesongene har delbestanden vært over det nasjonale bestandsmålet, avslutter Kindberg.

Bestandsutvikling av ulv i Norge inklusive grenserevir, illustrert som antall valpekull (ynglinger) og totalt antall ulver med helnorsk tilhold og de med tilhold på begge sider av riksgrensen (stiplede linjer; min-max), som er talt opp de enkelte vintrene i 23-årsperioden, 1998/99 – 2020/21. Antall individer som er avlivet eller på annen måte funnet døde de enkelte vintrene er ikke fratrukket. Figur: Rovdata

Les hele den nasjonale statusrapporten på ulv her:
Ulv i Norge pr. 31. mars 2021 Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2020-2021. Rapport 4.

Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2020-2021 er planlagt ferdigstilt i felleskap med svenske kollegaer til 1. juni 2021.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir i overvåkingssesongen 2020-21: Hernes, Julussa, Varåa, Ulvåa, Juvberget, Bograngen og Østmarka.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata