GO

 

Over 100 ulver påvist så langt i vinter

Registreringssesongen på ulv i Skandinavia går mot slutten. Det er så langt i vinter påvist 57 ulver kun i Norge, 43-45 i grenserevir mot Sverige, mens 6 foreløpig har usikker grensestatus.

Over 100 ulver påvist så langt i vinter
Ulvespor i Bograngen, Innlandet fylke. Foto: Erling Maartmann, Høgskolen i Innlandet-Evenstad

Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rapporten oppsummerer det som er kartlagt av ulv i Norge fram til 15. mars i vinter. Rovdata gjør som vanlig oppmerksom på at dette er foreløpige tall som fortsatt kan endre seg. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

106-108 ulver så langt

–  Det er hittil i vinter dokumentert 106-108 ulver i Norge og på begge sider av grensen mot Sverige. 24 av disse er kjent avlivet i samme periode. Dermed gjenstår 82-84 ulver, hvorav 33 med helnorsk tilhold. De aller fleste ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I Rovdatas ulveteller (lenke) som oppdateres fortløpende er det lagt inn 101 ulver som er registrert med DNA i overvåkingsperioden.

12 valpekull er påvist

Det er per 15. mars dokumentert valpekull i de fem helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog, som alle er helt innenfor ulvesonen. I tillegg er det påvist kull i de seks grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen og Rømskog.

– Det gjenstår fortsatt å avklare grensestatus for Boksjøreviret, der det også ble født valper i 2020, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet.

Kartet viser utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt pr. 15. mars vinteren 2020-2021. De oppgitte revirgrenser er minimumsgrenser. Sirkel angir revir med utilstrekkelig informasjon om revirgrenser. Kart: Høgskolen i Innlandet

Ber om tips

Publikum oppfordres fortsatt til å dele observasjoner av ulv og spor med overvåkingen.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Du kan melde fra om observasjoner til oss i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet Skandobs (lenke), sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Les hele den foreløpige statusrapporten her:

Ulv i Norge pr. 15. mars 2021 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2020-2021. Rapport 3.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir i overvåkingssesongen 2020-21: Hernes, Julussa, Varåa, Ulvåa, Juvberget, Bograngen og Østmarka.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata